Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Daruri spirituale pentru evanghelizare si marturie personala

STUDIUL 3 » 14 APRILIE-20 APRILIE

Gândul central: Darurile spirituale sunt înzestrările speciale oferite fiecărui membru pentru a fi folosite spre slava lui Dumnezeu şi spre salvarea sufletelor.

Ca biserică, am pus accent în mod justificat pe darul spiritului profe­tic dar nu am subliniat întotdeauna şi valoarea celorlalte daruri spirituale pentru slujire. Totuşi este important să subliniem valoarea lor. Primirea lor este o doctrină biblică. De aceea, ca biserică, trebuie să le privim cu seriozitate pentru ca membrii să îşi accepte darurile cu bucurie şi să şi le pună la lucru.

Este regretabil faptul că mulţi membri ai biserici nu îşi pun în valoare darurile primite. Cauzele sunt numeroase. Uneori, greseala este la membri. Alteori, biserica trebuie să facă mai mult pentru a-i incuraja pe aceştia să-si descopere darurile şi apoi să le folosească în lucrare şi în misiune sub căIăuzirea Duhului Sfânt. Ce păcat este să ai un dar şi să nu îl foloseşti niciodată în scopul pentru care ţi-a fost dat!

Credinciosi înzestraţi

Dacă îi vei întreba ce daruri spirituale au, membrii bisericii tale vor sta mult pe gânduri până când vor identifica un dar în listele cu daruri spirituale din Biblie, cu toate că mulţi dintre ei au pus deja la lucru darul respectiv. Ei nu au reuşit încă să conştientizeze faptul că au acel dar. Unii, deşi nu s-au străduit să-şi descopere darurile, slujesc cu competenţă în domeniile în care se simt chemaţi şi se bucură de susţinerea bisericii. Ade­seori, seminarul de identificare a darurilor spirituale confirmă darurile care au fost deja folosite în slujire. Prin urmare este foarte posibil ca oa­menii să-şi pună în valoare un dar spiritual, sub călăuzirea Duhului Sfânt, fără să-I fi identificat cu exactitate. La cealaltă extremă sunt cei care nu se implică în nicio lucrare, pentru că socotesc că nu au primit niciun dar. Pe aceştia este important să îi Încurajăm să îşi descopere darurile şi să îşi facă un plan pentru a le pune În valoare.

1. Citeşte 1 Petru 4:10. Ce ne spune versetul acesta despre Înzestrarea cu daruri a credincioşilor?

Am văzut deja că fiecărui credincios i s-a încredinţat o lucrare de slu­jire şi de aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că Dumnezeu ne va asigu­ra cele necesare pentru a o îndeplini. Aşadar, cei care iau Marea Trimitere ca pe un mandat misionar personal primit din partea lui Dumnezeu vor fi pregătiţi de Duhul Sfânt pentru lucrare. Dumnezeu ştie ce este necesar în locul şi în timpul în care trăim pentru lucrarea de salvare a sufletelor.

Textul din 1 Corinteni 12:11 ne arată că înzestrarea credincioşilor cu daruri spirituale face parte din lucrarea Duhului Sfânt de pregătire a sfinţilor pentru orice lucrare bună (vezi Efeseni 2:10). Duhul Sfânt le Împarte credincioşilor daruri spirituale şi totodată, după cum se arată În Faptele apostolilor 1:8, îi împuterniceşte să le foloseasca.

Listele din Biblie cu daruri spirituale sunt diferite. Inţelegem de aici că lista darurilor oferite nu este completă, adică se mai pot adăuga şi alte daruri.

Gândeste-te la cuvântul „dar”. Ce Înseamnă el? Ce iti spune aceasta despre responsabilitatea de a întrebuinţa darul în lucrarea Domnului (şi nu în alte scopuri)?

Duhul Sfânt şi darurile Lui

Darurile spirituale definesc, într-o anumită măsură, locul pe care îl ocupăm în biserica locală. Cu alte cuvinte, atunci când ne identificăm darurile spirituale descoperim rolul pe care Domnul vrea să îl Îndeplinim în colectivul bisericii. Ai fost vreodată solicitat să te implici într-o activi­tate pentru care nu aveai pasiune şi nici interes? Cunoşti oameni care au acceptat anumite slujbe În biserică, dar, după un timp, le-au abandonat, pentru că nu s-au considerat potriviţi pentru slujba respectivă? Este foarte posibil să fi fost solicitaţi (şi poate că au depus eforturi reale) să se ocupe de o activitate a bisericii pentru care nu aveau nici chemare şi nici daruri. Astfel de lucruri se întâmplă, dar nu trebuie să devină o regulă.

2. Citeste Faptele 13:1-3. Ce s-a Întâmplat În situaţia descrisă aici? Ce ne spune aceasta despre importanţa chemării la o anumită lucrare?

Este semnificativ faptul că Duhul Sfânt este cel care ne cheamă să-I slu­jim lui Dumnezeu. Barnaba şi Saul au fost chemaţi şi au fost înzestraţi de Duhul Sfânt pentru lucrare. Versetul 2 ne oferă câteva informaţii impor­tante: ei erau deja implicaţi În lucrarea Domnului în momentul în care au fost chemati la o anumită activitate. Stim că este vorba despre o anumită activitate intrucât Simon si Manaen nu au fost chemati cu acea ocazie.

Înainte de înălţare, Domnul Isus a promis că Duhul Sfânt va coborî la noi pentru a fi Ajutorul nostru. Una dintre sarcinile Sale este aceea de a ne da daruri pentru lucrarea de răspândire a Evangheliei. Prin urmare, dacă El ne dă daruri pentru a îndeplini lucrarea, înseamnă că ele sunt importante şi este necesar să le punem în valoare.

3. Potrivit versete lor următoare. care este lucrarea Duhului Sfânt? Ioan 16:8.13; Faptele 13:4; Romani 8:11; Faptele 1:8.

Când înţelegem motivul pentru care Duhul Sfânt ne dă daruri spirituale, înţelegem cât de vitale sunt ele pentru salvarea acelora cu care urmează să lucrăm.

Unele daruri ni se par mai importante sau mai deosebite, dar nu tre­buie să uităm că toate sunt esenţiale pentru viaţa şi misiunea bisericii.
Uneori evanghelistii predicatorii sau profesorii înzestrati par a fi oamenii cei mai importanţi, dar adevărul este că şi persoanele înzestrate cu darul de a avea grijă de alţii şi de a forma ucenici sunt la fel de importante.

Cum să ne descoperim darurile?

Nu este greu să ne descoperim darurile spirituale. Dacă te gândeşti la pastorul tău şi la alţi conducători importanţi ai bisericii tale, reuşeşti imediat să-ţi dai seama care sunt darurile lor. E suficient să observi ce fac ei şi reacţia pe care o au oamenii la lucrarea lor. Totuşi, când te gândeşti la tine, descoperirea darurilor spirituale nu mai pare a fi la fel de uşoară.

Descoperirea darurilor spirituale personale a fost prezentată uneori destul de simplist: completează un chestionar, aplică o formulă şi îţi vei des­ coperi imediat darul. Mulţi membri ai bisericii au încercat să-şi descopere darurile spirituale prin aceste metode şi au fost dezamăgiţi când biserica lor locală nu i-a ales în slujbele în care ar fi putut să-şi exercite darurile.

Seminarul de identificare a darurilor spirituale este, probabil, cel mai simplu mod prin care îţi poţi identifica darurile spirituale. Nu uita însă că participarea la acest seminar este numai începutul căutării.

4.Ce ne spune Pavel În 1 Corinteni 12:28-31 despre darurile spirituale?

Aici nu suntem îndemnati să ne dorim toti unul sau două dintre daru­rile considera te în general cele mai bune, ci Pavel arată aici că darurile spirituale sunt distribuite în funcţie de nevoile apărute în diverse situaţii cu care se confruntă la un moment dat bisericile din diferite locuri. De aceea, cele mai bune daruri sunt acelea care îi împuternicesc pe membrii bisericii locale.

Dacă îţi doreşti cu seriozitate să-ţi descoperi darurile, nu subestima ceea ce îţi transmit ceilalţi membri ai bisericii. Când se întrunesc pentru a alege conducători ai diverselor departamente şi echipe de ajutoare pentru aceştia, membrii unui comitet de numiri caută oameni care au manifestat deja preocupare şi au dovedit înzestrare pentru anumite activităţi. Chiar dacă nu au cunoştinţe despre darurile spirituale sau nu le iau în consi­derare în mod deliberat, ei nu fac altceva decât să caute oameni înzestrati pentru diferitele ramuri ale lucrării. Dacă cineva îţi spune că poţi fi efi­cient în mod real într-o anumită slujbă, s-ar putea ca aceasta să fie o con­firmare a darurilor tale. Este înţelept din partea ta să asculţi şi să te rogi pentru aceasta.

Rezultatele seminarului despre darurile spirituale, confirmarea din partea fraţilor de credinţă şi rezultatele obţinute în urma unei perioade de probă într-o anumită ramură a lucrării îţi vor oferi indicii clare despre chemarea pe care ţi-a adresat-o Domnul şi pentru care te-a înzestrat.

Care crezi că sunt darurile tale şi de ce crezi că ai aceste daruri?

Alte daruri

Când discutăm despre darurile spirituale şi despre lucrarea de evan­ghelizare şi mărturie personală, tindem să ne concentrăm atenţia asupra darului de a evangheliza, de a predica şi de a-i învăţa pe alţii. Este adevărat că nu toate darurile au legătură directă cu evanghelizarea, dar, dacă sunt exercitate în cadrul bisericii, ele vor avea un impact asupra lucrării.

5. Reciteşte Faptele 6:1-4. Câţiva membri ai bisericii primare au primit responsabilităţile pe care le au diaconii din vremea noastră. De ce nu au mai făcut ucenicii această lucrare? Care este principiul descoperit aici?

Diaconii aleşi participau la planul general al bisericii primare de evan­ghelizare prin faptul că le permite au ucenicilor să se ocupe neîntrerupt de evanghelizare şi de predicare. Astfel, darurile lor nu îi făceau apţi să slujească în prima linie, dar îi ajutau să exercite o influenţă asupra ei.
Probabil că faptul că ei distribuiau ajutoarele pentru văduvele sărace îi determina pe oameni să asculte Evanghelia cu mai mare interes. Numai Dumnezeu ştie cât bine au făcut aceşti oameni prin slujbele lor.

Pentru ca biserica să functioneze, este nevoie de conducători si de ad­ministrat ori în domeniul organizării, al finanţelor etc. Cei care Ii slujesc Domnului în aceste poziţii trebuie să înţeleagă că fac parte dintr-o echipă şi că aportul lor este esenţial pentru îndeplinirea misiunii generale a bisericii.

6. Citeşte Faptele 2:40-47. Ce daruri spirituale au fost exercitate În această situaţie şi care a fost rezultatul, nu numai În ceea ce priveşte mărturia, ci şi formarea de ucenici? Ce lecţii putem Învăţa de aici?

Cuvântul a adăuga din Faptele 2:47 este întrebuinţat cu sensul de a in­tegra Într-o anumită comunitate. Cei nou-convertiti nu numai că se alăturau bisericii, ci deveneau parte a ei şi intrau în atenţia ei. În aceste situaţii erau exercitate multe daruri: darul administrării, al conducerii, al ospitalităţii, al lucrării pastorale şi al slujirii altora. Avem aici un bun exemplu de exer­ citare a darurilor spirituale individuale spre beneficiul întregii biserici prin susţinerea lucrării de evanghelizare realizată de alţii.

Gândeste-te la partea ta, la rolul tău, la lucrarea pe care o îndeplinesti tu în biserică. În ce măsură corespunde cu misiunea generaLă a bisericii?

Darurile şi responsabilitatea creştină

Darurile spirituale nu ne sunt descoperite doar de dragul satisfacerii curiozităţii, ci pentru a afla ce aşteaptă Domnul de la noi şi care este locul nostru în corpul bisericii. Acest fapt atrage după sine o mare responsabili­ tate faţă de lucrarea pentru care El ne-a înzestrat în mod special.

7. Compară Romani 12:4 cu 1 Corinteni 12:12 şi cu Efeseni 4:16. Ce ne spun aceste versete despre darurile spirituale şi despre corpul bisericii?

Toate aceste trei pasaje pun darurile spirituale în relaţie cu corpul bi­sericii. Deci fiecare dintre noi are responsabilitatea de a-şi folosi darurile în cadrul bisericii, chiar dacă poate fi implicat şi personal într-o lucrare de evanghelizare şi mărturie, la fel ca Filip (Faptele 8).

Este necesar ca tot ce face biserica să facă sub autoritatea şi îndru­marea Duhului Sfânt. Datoria noastră este să aflăm voia lui Dumnezeu şi să lucrăm în armonie cu ceea ce ne descoperă Duhul Sfânt. Nu este bine să ne grăbim să facem planuri şi abia apoi să cerem aprobarea divină pentru ele. Adeseori, noi ne Întrebăm: „Ce poate face biserica noastră pentru Dumnezeu?” Ar fi mai bine să descoperim ce face Dumnezeu deja în mij­locul poporului Său şi să ne implicăm în acea lucrare.

8. Ce ne spun textele din Matei 10:19,20 şi Faptele 13:4,5; 16:6,7 despre modul în care erau îndrumaţi ucenicii de Duhul Sfânt?

Ucenicii Îi permiteau Duhului Sfânt să le îndrume lucrarea. Uneori, ei încercau să intre într-o zonă, dar Duhul Sfânt îi oprea. Probabil că Pavel a primit o viziune în care Duhul Sfânt i-a dat anumite îndrumări cu privire la zona în care trebuiau să lucreze (vezi Faptele 16:9,10).

Darurile spirituale trebuie folosite în mod responsabil. Pentru aceasta, trebuie să păstrăm legătura cu Duhul Sfânt. Noi avem răspunderea de a menţine unitatea bisericii. Dacă suntem conduşi de Duhul Sfânt, vom dori să păstrăm unitatea. Duhul Sfânt ne îndrumă individual si îndrumă biserica. Îndrumarea pe care o dă unui membru, o dă întregii biserici. El nu îi îndepărtează pe membri de biserică.

Dacă ne consacrăm slujirii lui Hristos, putem să ne aşteptăm la lucruri mari pe măsură ce primim din belşug Duhul Sfânt. Esenţial este ca noi, ca membri şi ca biserică, să fim gata pentru a primi ceea ce Duhul ne dăruieste.

Aplicaţie

După ce ai ales o anumită activitate de evanghelizare şi mărturie personală şi după ce ai discutat cu pastorul tău şi cu coordonator ii Departamentului Lucrare Personală, urmează pregătirea pentru activitate, instruirea. Spre deosebire de lucrul de unul singur, lucrul în echipă asigură încurajarea, susţinerea şi succesul dorit. Iată câteva sugestii:

– Discută cu pastorul tău şi cu coordonatorul Departamentului Lucrare Personală despre evenimentele şi programele de instruire care pot fi orga­nizate. Nu este neapărat necesar ca toată instruirea să aibă loc în biserica locală. Ia în calcul posibilitatea de a participa la o instruire regională sau la aceea de a fi sponsorizat pentru a participa la seminare de instruire, dacă ele există.

– Cere pastorului sau altor instructori să susţină în biserica locală cursuri de instruire pentru evanghelizare şi mărturie personală. Dacă bugetul nu permite şi dacă cei care doresc să fie instruiţi sunt puţini, se poate face un anunţ la nivel zonal şi se poate organiza un curs de instruire zonal, cu baza la biserica locală din care faci parte.

– La cursul de instruire pentru activitatea de evanghelizare şi mărturie aleasă, află ce resurse ai la dispoziţie. Cunoaşterea lor şi a modului în care le poţi utiliza constituie o parte importantă a pregătirii tale.

– Pregătirea spirituală personală este esentială pentru lucrarea ta misionară Pe măsură ce vei începe să Îi slujeşti Domnului, îţi vei constientiza mai bine nevoile spirituale. Iar atunci când vei cere şi vei primi o mai mare măsură din Duhul Sfânt, vei fi împuternicit pentru o slujire mai mare. Roagă-te ca Duhul Sfânt să te îndrume şi să lucreze prin tine.

Pentru discuţie

1. „Dumnezeu a pus în biserică daruri diferite. Ele sunt valoroase la locul potrivit şi fiecare poate îndeplini o parte în lucrarea de pregătire a unui popor pentru apropiata revenire a Domnului Hristos.” (E. G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 481) În ce măsură se pune accent pe daru­rile spirituale în biserica ta. Ce faceţi pentru a sublinia importanţa lor?

2. „Nu toţi oamenii primesc aceleaşi daruri, dar fiecărui slujitor al Domnu­lui îi este făgăduit un dar al Duhului Sfânt.” (E. G. White, Parabo­lele Domnului Hristos, pag. 327) Ce putem face pentru a-i Încuraja pe toţi membrii bisericii să-şi descopere, să-şi dezvolte şi să-şi folosească darurile spirituale? De ce este important să facem acest lucru?

2012 Evanghelizare și mărturie personală

Ce este evanghelizarea si ce este marturia personala
STUDIUL 1 » 31 MARTIE - 06 APRILIE
Slujirea fiecarui membru
STUDIUL 2 » 7 APRILIE -13 APRILIE
Evanghelizarea si marturia personala ca stil de viata
STUDIUL 4 » 21 APRILIE -27 APRILIE
Etape in evanghelizare si maturia personala
STUDIUL 5 » 28 APRILIE - 4 MAI
Trimiterea in lucrare
STUDIUL 9 » 26 MAI - 1 IUNIE
Un raspuns plin de dragoste
STUDIUL 10 » 2 IUNIE - 8 IUNIE
Lasa biserica sa stie
STUDIUL 11 » 9 IUNIE - 15 IUNIE
Evaluarea marturiei personale si a evanghelizarii
STUDIUL 12 » 16 IUNIE - 22 IUNIE
O lucrare continuă
STUDIUL 13 » 23 IUNIE - 29 IUNIE

Alte trimestre

2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011