Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

De la luptă la biruinţă

STUDIUL 11 » 7 MARTIE – 13 MARTIE
Textul de memorat: „Apoi mi-a zis: «Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!»” (Daniel 10:19 p.p.)
0:00
0:00

Daniel 10 ne prezintă vedenia finală a lui Daniel, care continuă în capitolele 11 şi 12. Încă de la început, ni se spune că această vedenie priveşte o „mare nenorocire” (Daniel 10:1). Dacă în Daniel 11 ne sunt descoperite câteva detalii ale acestei nenorociri, sau ale acestui mare conflict, Daniel 10 prezintă dimensiunile spirituale şi ne descoperă că în spatele bătăliilor pământeşti se dezlănţuie un conflict spiritual de proporţii cosmice. Studiind acest capitol vom vedea că, atunci când ne rugăm, noi intrăm în acest conflict cosmic într-un mod care are repercusiuni profunde. Dar nu suntem singuri în luptele noastre; Isus intervine în locul nostru în lupta împotriva lui Satana. Vom descoperi că lupta supremă în care suntem angajaţi nu este împotriva puterilor omeneşti, ci împotriva puterilor întunericului.

Câteva secole după Daniel, apostolul Pavel se exprima astfel: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12). În final, succesul nostru în acest conflict depinde de Isus Hristos, Singurul care l-a învins pe Satana la cruce.

Duminică, 8 martie – Din nou post şi rugăciune

1. Ce face Daniel din nou? Daniel 10:1-3

În cartea lui Daniel nu sunt prezentate motivele perioadei lungi de jale. Dar, cel mai probabil, această mijlocire arzătoare era motivată de situaţia iudeilor care tocmai se întorseseră din Babilon în ţara lor.

2. Cu ce situaţii s-au confruntat evreii la întoarcerea lor? Ezra 4:1-5

La acea vreme, evreii se confruntau cu o împotrivire puternică în încercarea de a reconstrui templul. Samaritenii trimiseseră rapoarte false la curtea persană, stârnindu-l pe împărat să oprească lucrarea de reconstruire. În faţa acestei crize, Daniel a stăruit trei săptămâni ca Dumnezeu să îl influenţeze pe Cirus să permită continuarea lucrărilor.

Probabil că Daniel deja se apropia de nouăzeci de ani. El nu se gândea la el însuşi, ci la poporul său şi la greutăţile cu care se confrunta. El a stăruit în rugăciune timp de trei săptămâni înainte de a primi un răspuns de la Dumnezeu. În tot acest timp, profetul a adoptat o alimentaţie simplă, renunţând la bucatele alese şi la a se mai unge. Nu era preocupat deloc de înfăţişarea şi de confortul lui, dar era profund îngrijorat pentru bunăstarea fraţilor evrei de la Ierusalim, de la peste o mie de kilometri depărtare.

Dacă analizăm viaţa de rugăciune a lui Daniel, putem învăţa câteva lecţii valoroase. În primul rând, noi ar trebui să stăruim în rugăciune, chiar şi atunci când cererile noastre nu primesc răspuns imediat. În al doilea rând, ar trebui să punem timp deoparte pentru a ne ruga pentru alţii. Rugăciunea de mijlocire are ceva special. Vă amintiţi că „Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi” (Iov 42:10). În al treilea rând, rugăciunea îl determină pe Dumnezeu să facă ceva concret şi real. Să ne rugăm întotdeauna, să facem tot felul de rugăciuni. În faţa încercărilor de nesuportat, a problemelor mari şi a provocărilor copleşitoare, să ducem poverile noastre la Dumnezeu în rugăciune (Efeseni 6:18).

Luni, 9 martie – Cine este Mihail

3. Ce s-a întâmplat cu Daniel după zilele de post şi rugăciune? Daniel 10:4-9

Din descrierea lui Daniel, cu greu ne putem imagina splendoarea copleşitoare a ceea ce a văzut el. Apariţia acelei fiinţe care seamănă cu un om (Daniel 10:5,6) ne trimite cu gândul la „Fiul omului” descris în vedenia despre judecata cerească (Daniel 7:13). Îmbrăcămintea de în ne aminteşte de îmbrăcămintea preoţească (Leviticul 16:4), aspect care aseamănă acest personaj cu „Prinţul oştirilor” descris în legătură cu sanctuarul ceresc (Daniel 8). Aurul este şi el asociat cu însemnele preoţeşti, ca un semn a demnităţii împărăteşti. Nu în ultimul rând, asemănarea acestei fiinţe cu fulgerul, focul şi arama şi vocea Sa puternică sugerează că este o fiinţă supranaturală. Această persoană are însuşiri preoţeşti, împărăteşti şi militare. De asemenea, se observă asemănări interesante cu fiinţa cerească văzută de Iosua cu puţin timp înainte de lupta de la Ierihon (Iosua 5:13,14) – era „Căpetenia oştirii Domnului”. Foarte interesant, cuvântul ebraic tradus aici prin „căpetenie” (sar) este acelaşi cuvânt tradus în Daniel 10:21 prin „voievod” (în KJV, prinţ) cu referire la Mihail. Dar putem observa o paralelă şi mai strânsă între Daniel şi Ioan, care primeşte o vedenie în ziua Sabatului despre Domnul înviat.

4. Ce asemănări sunt între vedenia lui Daniei despre Fiul lui Dumnezeu (Daniel 10) şi cele din Iosua 5:13-15 şi Apocalipsa 1:12-18?

Chiar şi cei care erau cu Daniel au fost cuprinşi de o spaimă mare, iar pe el l-au lăsat puterile şi a căzut la pământ. Manifestarea prezenţei lui Dumnezeu l-a copleşit. Totuşi, indiferent de temerile lui Daniel din acel moment, vedenia aceasta ne arată că Dumnezeu este la cârma istoriei. Pe măsură ce vedenia înaintează, vom vedea că Dumnezeu îi prezintă lui Daniel o schemă a istoriei umane din timpul profetului şi până la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu (Daniel 11 şi 12).

Dacă, aşa cum am văzut iar şi iar în Daniel, Domnul poate ţine sub control istoria omenirii, ce poate face El pentru viaţa noastră personală?

Marţi, 10 martie – Intervenţia îngerului

5. Ce s-a întâmplat de fiecare dată când un înger l-a atins pe Daniel? Daniel 10:10-19

Copleşit de strălucirea luminii divine, profetul a căzut la pământ. Apoi a apărut un înger pentru a-l atinge şi a-l mângâia. Observaţi că îngerul l-a atins pe Daniel de trei ori.

Prima atingere l-a făcut pe Daniel în stare să stea în picioare şi să audă cuvintele de mângâiere trimise din cer: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!” (vers. 12). Rugăciunea lui Daniel a mişcat Cerul. Pentru noi, aceasta este o asigurare că Dumnezeu aude rugăciunile, o mare mângâiere în vreme de necaz.

A doua atingere l-a făcut pe Daniel în stare să vorbească. Profetul şi-a descărcat sufletul înaintea Domnului, exprimându-şi simţămintele de teamă şi emoţie: „Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază şi am pierdut orice putere! Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit şi nu mai am nici suflare!” (vers. 16,17). Dumnezeu nu doar că ne vorbeşte, ci doreşte ca noi să ne deschidem gura şi să îi spunem simţămintele, nevoile şi aspiraţiile noastre.

A treia atingere i-a dat putere. Când Daniel şi-a văzut imperfecţiunea, îngerul l-a atins şi l-a mângâiat cu pacea lui Dumnezeu: „Nu te teme de nimic, om preaiubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!” (vers. 19). Vă amintiţi că îngerul a fost trimis la Daniel ca răspuns la rugăciunile lui, pentru a-i da pricepere şi înţelegere. Cu alte cuvinte, vedenia care urmează în capitolul 11 a avut ca scop să îl încurajeze pe Daniel ca răspuns la jalea şi rugăciunea lui pentru situaţia de atunci a Ierusalimului. Deci, cu Dumnezeu de partea noastră, noi putem avea pace chiar şi în încercări. Atingerea Lui plină de iubire ne face în stare să privim viitorul cu speranţă.

„Cerul poate fi foarte aproape de noi pe drumurile obişnuite ale vieţii.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 48

Gândeşte-te cât de strâns legate sunt cerul şi pământul şi întreabă-te cum ai trăi dacă în mintea şi în inima ta ar răsuna întotdeauna acest adevăr?

Miercuri, 11 martie – Un mare conflict

6. Ce i-a fost descoperit apoi lui Daniel? Daniel 10:20,21

Solul ceresc i-a descoperit lui Daniel războiul cosmic care se desfăşura în spatele istoriei omenirii. De îndată ce Daniel a început să se roage, a început o bătălie între cer şi pământ. Fiinţele cereşti au început să lupte cu împăratul Persiei pentru a-i lăsa pe evrei să continue reconstruirea templului. La începutul capitolului 10 din Daniel aflăm că împăratul Persiei este Cirus. Totuşi un împărat pământesc lăsat singur nu poate să se împotrivească cu putere unei fiinţe cereşti. Acest lucru ne sugerează faptul că în spatele împăratului pământesc stătea un agent spiritual care îl făcea pe Cirus să îi împiedice pe evrei să reconstruiască templul.

O situaţie asemănătoare apare şi în Ezechiel 28, unde împăratul Tirului îl reprezintă pe Satana, puterea spirituală care stătea în spatele împăratului acelei cetăţi. Astfel, nu ar trebui să fie deloc surprinzător că împăraţii Persiei, împotriva cărora a venit să lupte Mihail, îi reprezintă pe Satana şi îngerii lui. Acest lucru ne arată că împotrivirea omenească faţă de reconstruirea Templului de la Ierusalim avea un echivalent în domeniul spiritual.

7. Ce fel de bătălie este descrisă? Daniel 10:1

„În timp ce Satana se lupta să influenţeze cele mai înalte autorităţi în Imperiul Medo-Persan ca să manifeste dezaprobare faţă de poporul lui Dumnezeu, îngerii lucrau în favoarea exilaţilor. Lupta era de aşa natură, încât tot cerul era interesat. Prin prorocul Daniel ni se dă o imagine panoramică a acestei lupte puternice dintre forţele binelui şi ale răului. Timp de trei săptămâni, Gabriel a luptat cu forţele întunericului, căutând să anihileze influenţele care lucrau asupra minţii lui Cirus şi, înainte ca lupta să se încheie, însuşi Hristos a venit în ajutorul lui Gabriel. «Căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile», declara Gabriel, «însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.» Tot ce a putut cerul să facă în favoarea poporului lui Dumnezeu a fost făcut. Biruinţa a fost în cele din urmă câştigată, forţele vrăjmaşului au fost ţinute în frâu în toate zilele lui Cirus şi în toate zilele fiului său Cambyses, care a domnit aproape şapte ani şi jumătate.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 571-572

Joi, 12 martie – Un prinţ învingător

Cel mai proeminent personaj în cartea Daniel este fiinţa numită iniţial „Fiul omului” (Daniel 7:13), sau „Căpetenia oştirii” (Daniel 8:11; în KJV, „Prinţul oştirii”). În cele din urmă, aflăm că numele Lui este Mihail (Daniel 10:12), care înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?” El vine să îl ajute pe Gabriel în lupta cu împăratul Persiei (vers. 13). Îngerul se referă la această fiinţă cerească folosind expresia „Voievodul (în engl.: Prinţul) vostru Mihail” (vers. 21), adică Prinţul poporului lui Dumnezeu. Mihail apare mai târziu în cartea Daniel ca fiind Cel care stă pentru poporul lui Dumnezeu (Daniel 12:1). Din luda 9 aflăm că Mihail, numit şi arhanghel, a luptat împotriva lui Satana şi l-a înviat pe Moise. Apocalipsa 12:7 ne descoperă că Mihail este conducătorul oştilor cereşti, Acela care îi învinge pe Satana şi pe îngerii lui căzuţi. Putem spune că Mihail nu este altcineva decât Acela care a devenit prin întrupare Domnul Isus Hristos. După cum Imperiul Persan avea un conducător suprem, o forţă spirituală care stătea în spatele conducătorului pământesc, tot aşa copiii lui Dumnezeu îl au drept Căpetenie pe Mihail, care intervine pentru a lupta şi câştiga războiul cosmic în dreptul lor.

8. Cum a obţinut Domnul Isus biruinţa în conflictul cosmic? Coloseni 2:15

Când ne confruntăm cu forţele răului, putem avea credinţă în Domnul Isus, Biruitorul. El l-a învins pe Satana la începutul lucrării Sale publice. În timpul vieţii de pe pământ, El l-a învins pe Satana în pustie când acesta l-a asaltat cu ispitele lui; El a luptat cu ostile demonice şi l-a eliberat pe poporul Său de sub puterea întunericului. Isus a învins răul când acesta a apărut mascat în încercarea lui Petru de a-L convinge să nu meargă spre Calvar. În ultimele cuvinte adresate ucenicilor, Isus le-a vorbit despre moartea Lui iminentă ca despre o bătălie care avea să culmineze în biruinţa decisivă asupra lui Satana: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:31,32).

Uneori privim în jur şi totul pare descurajator. Violenţă, imoralitate, stricăciune şi boli pretutindeni. Un vrăjmaş, nu din carne şi sânge, ne atacă cu brutalitate din toate părţile. Dar, indiferent cât de grele sunt luptele pe care trebuie să le purtăm, Isus luptă pentru noi şi stă ca Prinţ şi Mare-Preot al nostru în sanctuarul ceresc.

Citeşte Romani 8:37-39. Cum putem face ca făgăduinţa de a fi biruitori să fie o experienţă reală în viaţa noastră de creştini?

Vineri, 13 martie – Un gând de încheiere

„Timp de trei săptămâni, Gabriel a luptat cu forţele întunericului, căutând să anihileze influenţele care lucrau asupra minţii lui Cirus… Tot ce a putut Cerul să facă în favoarea poporului lui Dumnezeu a fost făcut. Biruinţa a fost câştigată, forţele vrăjmaşului au fost ţinute în frâu în toate zilele lui Cirus şi în toate zilele fiului său Cambyses, care a domnit aproape şapte ani şi jumătate.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 572

„Ce onoare măreaţă îi acordă Maiestatea cerului lui Daniel! El îl mângâie pe slujitorul Său tremurând şi îl asigură că rugăciunea lui a fost auzită în cer. Ca răspuns la cererea lui stăruitoare a fost trimis îngerul Gabriel să lucreze la inima împăratului persan. Monarhul s-a împotrivit îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu timp de trei săptămâni, în timp ce Daniel postea şi se ruga, dar Prinţul cerului. Arhanghelul Mihail, a fost trimis să întoarcă inima împăratului încăpăţânat şi să-l facă să ia măsuri decisive ca răspuns la rugăciunea lui Daniel.” – Ellen G. White, Sfinţirea vieţii, p. 51

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 27-33
1. Care era lucrul pe care psalmistul îl cerea „fierbinte” de la Domnul?
2. Ce anume îşi zicea psalmistul când îi mergea bine?
3. Cu ce animale „fără pricepere” îi compara psalmistul pe cei care trebuiau „struniţi”?
4. Cum îşi imagina psalmistul că procedează Dumnezeu cu apele mării?

Evanghelizare, Secţiunea 6, subcapitolul „Decorarea platformei, anunţurile şi pregătirile preliminare
5. Ce anume îl va recomanda pe slujitorul Evangheliei în orice loc?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2020 Daniel

De la citire la înţelegere
STUDIUL 1 » 28 DECEMBRIE – 3 IANUARIE
Din Ierusalim la Babilon
STUDIUL 2 » 4 IANUARIE – 10 IANUARIE
De la taină la descoperire
STUDIUL 3 » 11 IANUARIE – 17 IANUARIE
Din cuptor la palat
STUDIUL 4 » 18 IANUARIE – 24 IANUARIE
De la mândrie la smerenie
STUDIUL 5 » 25 IANUARIE – 31 IANUARIE
De la aroganţă la distrugere
STUDIUL 6 » 1 FEBRUARIE – 7 FEBRUARIE
Din groapa leilor în prezenţa îngerilor
STUDIUL 7 » 8 FEBRUARIE – 14 FEBRUARIE
De la marea învolburată, la norii cerului
STUDIUL 8 » 15 FEBRUARIE – 21 FEBRUARIE
Curăţirea sanctuarului
STUDIUL 9 » 22 FEBRUARIE – 28 FEBRUARIE
Mărturisire şi mângâiere
STUDIUL 10 » 29 FEBRUARIE – 6 MARTIE
De la luptă la biruinţă
STUDIUL 11 » 7 MARTIE – 13 MARTIE
Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu
STUDIUL 12 » 14 MARTIE – 20 MARTIE
Din ţărână la stele
STUDIUL 13 » 21 MARTIE – 27 MARTIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011