Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Posibilităţi nelimitate

STUDIUL 6 » 1 AUGUST – 7 AUGUST
Textul de memorat: „Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.” (1 Corinteni 12:11)
0:00
0:00

Dumnezeu ne cheamă să dăm mărturie pentru El (Faptele 1:8; Isaia 43:10). Capacitatea de a da mărturie nu este un dar special pe care îl au doar câţiva aleşi, ci este chemarea divină adresată fiecărui creştin.

Biblia foloseşte diferite expresii pentru a descrie această chemare. Noi trebuie să fim „lumina lumii”, „trimişi împuterniciţi ai lui Hristos” şi „o preoţie împărătească” (Matei 5:14; 2 Corinteni 5:20; 1 Petru 2:9). Acelaşi Dumnezeu care ne cheamă la slujire şi la a da mărturie ne şi înzestrează pentru misiune. El îi dă daruri spirituale fiecărui credincios. Dumnezeu nu îi cheamă pe cei calificaţi, ci îi califică pe cei pe care i-a chemat. După cum le oferă mântuirea în dar tuturor celor care cred, în acelaşi fel le dă şi darurile Lui fără plată.

Când ne consacrăm pe noi înşine lui Dumnezeu şi ne dedicăm viaţa în slujba Sa, posibilităţile noastre de slujire sunt nelimitate. „Nu există nicio limită a măsurii în care poate fi folositor cineva care, lăsând eul deoparte, face loc lucrării Duhului Sfânt asupra inimii sale şi duce o viaţă pe deplin consacrată lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 159

În studiul din această săptămână vom învăţa despre posibilităţile noastre nemărginite de slujire prin intermediul darului Duhului Sfânt.

Duminică, 2 august – Diferite daruri, unitate în slujire

Te-ai gândit vreodată cât de diferiţi unul de altul au fost ucenicii? Contextele sociale, personalităţile, temperamentele şi darurile lor au fost foarte diferite. Dar acest lucru nu a constituit o problemă pentru biserică, ci a fost un punct forte. Matei, vameşul, a fost un om precis şi punctual. Prin contrast, Petru deseori era pripit la vorbă, fiind înflăcărat şi impulsiv. Însă şi el avea calităţi înnăscute de conducător. Ioan era o fire sensibilă, dar şi franc. Andrei era un om sociabil, atent la cei din jur şi sensibil faţă de ceilalţi. Toma avea o tendinţă naturală de a cerceta lucrurile pe toate feţele şi deseori avea îndoieli. Deşi ucenicii aveau daruri şi personalităţi diferite, fiecare dintre ei a fost folosit de Dumnezeu ca să dea o mărturie puternică pentru El.

1. Ce descoperim în următoarele pasaje despre nevoia bisericii, ca trup al lui Hristos, de a avea oameni cu daruri diferite? 1 Corinteni 12:12,13,18-22

Dumnezeu Se bucură să ia oameni din medii diferite, cu talente şi abilităţi diferite şi să le împartă daruri în vederea slujirii. Trupul lui Hristos nu este format dintr-un grup omogen, de oameni de acelaşi fel. Nici nu este un club de persoane care provin din acelaşi mediu şi care gândesc la fel. Dimpotrivă, trupul lui Hristos, biserica, este o mişcare dinamică de oameni cu daruri diferite, uniţi în dragostea lor pentru Hristos şi pentru Scriptură, şi care şi-au luat angajamentul de a împărtăşi lumii dragostea şi adevărul Său (Romani 12:4; 1 Corinteni 12:12). Membrii trupului lui Hristos au felurite daruri, însă fiecare este valoros, fiecare este esenţial pentru funcţionarea sănătoasă a trupului ca întreg. După cum ochii, urechile şi nasul au funcţii diferite, dar sunt necesare corpului, la fel sunt şi darurile (1 Corinteni 12:21,22).

Dacă ne gândim cu atenţie la corpul uman, chiar şi cele mai mici părţi ale lui au roluri importante. De exemplu, genele. Ce ar fi dacă nu am avea gene, ceva aparent nesemnificativ? Particulele de praf ne-ar înceţoşa vederea, iar consecinţele ar putea cauza daune ireparabile. Acel membru al bisericii care pare cel mai „neînsemnat” este o parte esenţială a trupului lui Hristos şi a fost înzestrat de Duhul Sfânt. Când Îi dedicăm lui Dumnezeu în totalitate darurile pe care le avem, fiecare dintre noi poate avea un impact cu urmări veşnice.

Chiar dacă eşti foarte talentat, care sunt lucrurile la care nu eşti atât de bun ca alţii din biserică? Ce ar trebui să te înveţe acest lucru?

Luni, 3 august – Dumnezeu, Dătătorul tuturor darurilor bune

Conform cu 1 Corinteni 12:11,18; Efeseni 4:7,8 şi Iacov 1:17, Dumnezeu este sursa tuturor darurilor şi „orice dar desăvârşit” vine de la El. Putem fi siguri că El ne va da exact darurile Duhului Sfânt care ni se potrivesc cel mai bine şi va folosi cel mai bine aptitudinile noastre pentru cauza Lui şi gloria Numelui Său.

2. Cui îi dă Dumnezeu daruri spirituale? Marcu 13:34; 1 Corinteni 12:11

Biblia arată că Dumnezeu are o misiune specială pentru fiecare dintre noi în răspândirea Evangheliei. În parabola despre omul care a plecat într-o altă ţară şi şi-a lăsat casa pe mâna slujitorilor săi, cerându-le să aibă grija de ea, stăpânul casei le-a dat slujitorilor săi diferite sarcini (Marcu 13:34). Fiecare om are o lucrare anume de făcut, iar Dumnezeu le dă tuturor daruri spirituale ca să aducă la îndeplinire lucrarea sau misiunea la care sunt chemaţi. Când ne predăm viaţa lui Hristos şi, prin botez, devenim membri ai trupului Său, Duhul Sfânt ne dă daruri pentru ca noi să putem sluji biserica şi să dăm mărturie lumii.

În 1903, Ellen G. White i-a scris unui frate, încurajându-l să-şi folosească darurile primite de la Domnul în vederea slujirii. „Cu toţii suntem membri ai familiei lui Dumnezeu şi tuturor ne-au fost încredinţate, într-o măsură mai mare sau mai mică, talente de la Dumnezeu, pentru folosirea cărora suntem răspunzători. Indiferent dacă talentul nostru este mare sau mic, noi trebuie să-l folosim în slujba lui Dumnezeu şi trebuie să recunoaştem dreptul fiecăruia de a-şi folosi darurile care i-au fost încredinţate. Niciodată nu ar trebui să dispreţuim nici cel mai mic capital fizic, intelectual sau spiritual.” – Scrisoarea 260, 2 decembrie

3. Ce ne spune Biblia despre făgăduinţa Duhului Sfânt şi botez? Faptele 10:36-38; Matei 3:16-17; Faptele 2:38-42

După cum Domnul Isus a fost uns de Duhul Sfânt la botez ca să fie pregătit şi înzestrat pentru lucrarea Lui în lume, la fel fiecăruia dintre noi i-a fost făgăduit Duhul Sfânt la botez. Dumnezeu doreşte ca noi să avem asigurarea că El a împlinit Cuvântul Său şi ne-a împărţit daruri spirituale pentru binecuvântarea bisericii Sale şi a lumii.

Marţi, 4 august – Scopul pentru care sunt oferite darurile spirituale

4. De ce îi dă Dumnezeu daruri spirituale fiecărui credincios? Cu ce scopuri sunt oferite ele? 1 Corinteni 12:7; Efeseni 4:11-16

Darurile spirituale servesc mai multor scopuri. Dumnezeu le dă pentru a hrăni şi a întări biserica în vederea împlinirii lucrării Sale. Ele sunt concepute pentru a facilita dezvoltarea unei biserici unite, gata să împlinească lucrarea Lui în lume. Scriitorii biblici ne dau exemple de daruri spirituale pe care Dumnezeu le împarte bisericii Sale, precum darurile slujirii, vestirii, învăţării, îmbărbătării şi dăruirii. De asemenea, ei vorbesc şi despre darul primirii de oaspeţi, darul milosteniei, al ajutorării cu bucurie, pentru a menţiona doar câteva. Pentru o listă mai largă, citeşte Romani 12 şi 1 Corinteni 12.

Poate te întrebi despre legătura dintre darurile spirituale şi talentele înnăscute. Darurile spirituale sunt calităţi divine oferite de Duhul Sfânt fiecărui credincios, în vederea misiunii speciale pe care o are în biserică şi a slujirii în lume. Acestea pot include şi talente naturale care sunt sfinţite de Duhul Sfânt şi folosite în slujba lui Hristos. Toate talentele înnăscute sunt date de Dumnezeu, însă nu toate sunt folosite în slujba lui Hristos.

„Darurile speciale ale Duhului Sfânt nu sunt singurii talanţi despre care ne vorbeşte parabola. Ea include, de asemenea, toate darurile şi toată destoinicia, înnăscută sau dobândită, naturală sau spirituală. Toate trebuie folosite în serviciul Domnului Hristos. Devenind ucenicii Săi, noi trebuie să ne predăm Lui cu tot ce suntem şi avem. Aceste daruri, El ni le dă înapoi curăţite şi înnobilate, ca să fie folosite spre slava Sa şi pentru binecuvântarea semenilor noştri.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 328

De asemenea, Dumnezeu a instituit daruri speciale, precum darul profeţiei şi anumite slujbe în biserică, cum ar fi cele de pastori şi prezbiteri, care sunt învăţători pentru a-l hrăni şi pregăti pe fiecare membru în vederea lucrării de slujire (Efeseni 4:11,12). Rolul întregii conduceri a bisericii este de a-l ajuta pe fiecare membru să-şi descopere darurile şi a-l învăţa să le folosească pentru zidirea trupului lui Hristos.

Ce talente înnăscute ai care, oricât de folositoare şi benefice ar fi într-un cadru secular, ar putea fi o binecuvântare şi pentru biserică?

Miercuri, 5 august – Descoperă-ţi darurile

5. Ce spun următoarele pasaje despre făgăduinţele lui Dumnezeu şi darurile spirituale care vor exista înainte de revenirea lui Hristos? 1 Corinteni 1:4-9; 2 Corinteni 1:20-22

Dumnezeu a promis că, înainte de revenirea Domnului nostru, în biserica Sa se vor manifesta toate darurile Duhului Sfânt. Făgăduinţele Lui sunt sigure. Dumnezeu ne-a dat mărturia Duhului Sfânt în inimă ca să ne călăuzească în înţelegerea darurilor oferite de El. Dumnezeu ne dă darurile şi tot El, prin Duhul Său, ni le face cunoscute.

6. Ce ne spune Scriptura despre primirea darurilor lui Dumnezeu? Matei 7:7; Luca 11:13; Iacov 1:5

Noi primim darurile Duhului când ne consacrăm pe noi înşine lui Dumnezeu şi Îi cerem să ni le facă cunoscute. Când inima noastră este golită de glorificarea eului personal, iar prioritatea noastră este aceea de a-L sluji pe Isus, Duhul Său va pune în noi darurile spirituale pe care le are pregătite pentru noi. „Revărsarea Duhului Sfânt nu a fost primită până când ucenicii nu s-au consacrat pe deplin lucrării Sale, cu credinţă şi rugăciune. După aceea, urmaşilor lui Hristos li s-au încredinţat bunurile cerului într-un mod special. … În Hristos Isus, darurile sunt deja ale noastre, dar luarea lor în stăpânire depinde de primirea Duhului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 327

Darurile spirituale (1 Corinteni 12:4-6) sunt calităţi pe care Dumnezeu ni le oferă ca noi să-L putem sluji în mod eficient. Slujbele din biserică sunt domeniile generale în care ne putem manifesta darurile, iar acţiunile sunt ocaziile specifice care înlesnesc folosirea darurilor. Darurile spirituale nu vin pe deplin dezvoltate. Pe măsură ce Duhul Sfânt produce o impresie asupra ta cu privire la un domeniu de slujire, roagă-te ca El să te conducă spre o lucrare specifică în care să îţi exerciţi darul tău în cadrul misiunii bisericii.

Care sunt darurile tale specifice? Cum le poţi îmbunătăţi pentru a-I sluji Domnului?

Joi, 6 august – Să ne dezvoltăm darurile

7. Care este gândul cel mai însemnat pe care îl găseşti în pilda talanţilor? De ce primii doi slujitori au fost lăudaţi, iar ultimul a fost condamnat? Ce ne spune parabola despre folosirea talanţilor pe care îi avem? (Vezi vers. 29.); Matei 25:14-30

Stăpânul i-a încredinţat fiecărui slujitor câte un talant, „după puterea lui” (vers. 15). Fiecare a primit o sumă diferită de a celorlalţi. Unul a primit cinci talanţi, altul, doi şi altul, un talant. Fiecare slujitor a trebuit să aleagă cum să investească sau să folosească ce primise. Important de observat: ceea ce le fusese încredinţat nu era al lor, ci al stăpânului, care le dăduse slujitorilor şi o însărcinare anume.

Pe stăpân nu-l interesa cine primise talanţii cu o valoare mai mare sau cine îi primise pe cei cu o valoare mai mică. Şi nici câţi talanţi primise fiecare. El a vrut să ştie ce a făcut fiecare cu ce îi fusese încredinţat.

Pavel spune astfel în 2 Corinteni 8:12: „Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.”

Stăpânul i-a lăudat pe primii doi slujitori, pentru că au fost credincioşi în întrebuinţarea talanţilor. Talanţii lor s-au înmulţit prin folosire. Robul „viclean” nu a folosit talantul pe care stăpânul i l-a dat, prin urmare nu l-a înmulţit. Este un adevăr veşnic acela că „legea slujirii devine veriga de legătură ce ne leagă de Dumnezeu şi de semenii noştri”. – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 326. Robul netrebnic a dat cu piciorul ocaziei de a sluji şi, în cele din urmă, a pierdut abilitatea de a sluji.

Când ne folosim darurile încredinţate de Dumnezeu pentru slava Numelui Său, acestea se vor înmulţi şi vor creşte. Cum poţi să descoperi care sunt darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu? Cere-I lui Dumnezeu cu umilinţă să-ţi arate domeniile în care doreşte să slujeşti. În timp ce El îţi impresionează mintea, tu implică-te. Darurile tale se vor dezvolta pe măsură ce le vei folosi şi vei avea satisfacţie în slujirea Lui.

Gândeşte-te la această parabolă şi aplic-o în viaţa ta. Ce îţi spune despre ceea ce faci cu ce ţi-a încredinţat Dumnezeu? (Nu uita: Tot ce ai este un dar de la Domnul.)

Vineri, 7 august – Un gând de încheiere

Înţelegerea corectă a învăţăturii biblice despre darurile spirituale aduce unitate în biserică. Recunoaşterea faptului că fiecare dintre noi este valoros şi necesar ne uneşte. Fiecare membru al bisericii lui Isus este necesar în vederea împlinirii misiunii Sale şi înzestrat pentru slujire.

„Fiecăruia îi este încredinţată o lucrare de făcut pentru Domnul. Fiecăruia dintre slujitorii Săi îi sunt încredinţate daruri speciale, sau talanţi. «Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia, doi şi altuia, unul: fiecăruia după puterea lui.» Fiecare dintre slujitori are un credit pentru care este responsabil, şi diferitele credite sunt proporţionale cu diferitele noastre capacităţi. În repartizarea darurilor, Dumnezeu nu a fost părtinitor. El a împărţit talanţii potrivit cu puterea cunoscută a slujitorilor Săi şi aşteaptă să Îi fie înapoiat un profit corespunzător.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, p. 282

Nu uita că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru slava lui Dumnezeu şi nu pentru propria slavă. Dumnezeu le împarte pentru înălţarea Numelui Său şi înaintarea cauzei Sale.

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, capitolul 25 „Talanţii”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Proverbele 24-30
1. Pe cine blestemă popoarele?
2. Cu ce anume sunt comparate cuvintele clevetitorului?
3. Cu ce este comparat bunul nume pentru un om?
4. Ce face copilul „lăsat de capul lui”?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Prezentarea reformei sănătăţii” („Prezentarea subiectului despre sănătate…”)
5. Care este cea mai bună cale de a-i învăţa pe bărbaţi şi femei lipsa de valoare a lucrurilor lumeşti?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri. Poezia Şcolii de Sabat

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2020 Bucuria misiunii

„Martorii Mei”
STUDIUL 1 » 27 IUNIE – 3 IULIE
Puterea mărturiei personale
STUDIUL 2 » 4 IULIE – 10 IULIE
Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!
STUDIUL 3 » 11 IULIE – 17 IULIE
Puterea rugăciunii de mijlocire
STUDIUL 4 » 18 IULIE – 24 IULIE
Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt
STUDIUL 5 » 25 IULIE – 31 IULIE
Posibilităţi nelimitate
STUDIUL 6 » 1 AUGUST – 7 AUGUST
Răspândirea Cuvântului
STUDIUL 7 » 8 AUGUST – 14 AUGUST
Să slujim ca Isus
STUDIUL 8 » 15 AUGUST – 21 AUGUST
O atitudine de învingători
STUDIUL 9 » 22 AUGUST – 28 AUGUST
Un mod practic de a te implica
STUDIUL 10 » 29 AUGUST – 4 SEPTEMBRIE
Spune ce a făcut Isus pentru tine
STUDIUL 11 » 5 SEPTEMBRIE – 11 SEPTEMBRIE
Un mesaj care trebuie vestit
STUDIUL 12 » 12 SEPTEMBRIE – 18 SEPTEMBRIE
Un pas prin credinţă
STUDIUL 13 » 19 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011