Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Sfârșitul misiunii lui Dumnezeu

STUDIUL 13 » 23  – 29 DECEMBRIE
De memorat: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?” (2 Petru 3:11,12)
0:00
0:00

Sabat după-amiază

Cartea Apocalipsa umple mintea oricui cu scenele sfârșitului. Epicentrul cărții tratează conflictul cosmic dintre Hristos și Satana. Satana și-a pierdut stăpânirea legală asupra pământului, iar acum este pe urmele celor care Îi sunt loiali lui Dumnezeu. Cartea atinge punctul culminant cu întoarcerea Domnului Isus pentru a-Și elibera copiii, atât viii neprihăniți, cât și cei credincioși care au murit de la căderea lui Adam și a Evei. Cartea ne arată și distrugerea lui Satana și a celor răi prin foc și întemeierea veșnică a împărăției lui Isus pe pământul înnoit.

Cei care studiază Apocalipsa explorează cu entuziasm și caută să identifice semnele și evenimentele prezise care marchează istoria bisericii din secolul I d.Hr. până în zilele noastre și până la sfârșitul timpului. Și bine fac!

Cu toate acestea, în studiul final din acest trimestru, vom vedea că Apocalipsa este o carte misionară care se concentrează pe un Dumnezeu misionar care ne cheamă să fim o biserică misionară. Chemarea noastră de a-i proclama lumii „adevărul prezent” va exista până când toți vor fi ales pentru sau împotriva lui Dumnezeu.


Duminică, 24 decembrie

Misiunea lui Dumnezeu în zilele finale

Primele versete din Apocalipsa îi arată cititorului că această carte se concentrează asupra misiunii lui Dumnezeu.

1: Citește Apocalipsa 1:1-7. Ce dovezi găsești că Apocalipsa se concentrează pe misiunea lui Dumnezeu din zilele finale?

După ce dezvăluie în primele versete că Domnul Isus stă la originea și în centrul Apocalipsei, versetele 4 și 5 din Apocalipsa 1 sugerează că toți cei trei membri ai Dumnezeirii colaborează în vederea salvării ființelor umane. Tatăl este Cel veșnic, Cel care a fost și Cel care va veni. Duhul Sfânt, care lucrează cu putere printre bisericile primului secol, este menționat pe nume. Apoi Ioan amintește statutul lui Isus Hristos – „Martorul credincios”, „Cel Întâi Născut din morți” (Apocalipsa 1:5) care are stăpânirea legală asupra acestei planete. Încercarea lui Satana de a folosi acest pământ pentru a-și întemeia împărăția este spulberată. Pe lângă dobândirea victoriei lui Dumnezeu asupra lui Satana, sângele vărsat al Creatorului nostru ne șterge vina și rușinea.

2: Citește Apocalipsa 1:6 și 1 Petru 2:9. Ce înseamnă titlurile primite de cei răscumpăraţi?

Obiectivul principal al misiunii lui Dumnezeu nu este doar acela de a-i duce la un loc sigur pe oamenii care pier. Salvarea realizată de Dumnezeu ne oferă un statut nou și onorabil, întrucât chipul lui Dumnezeu este refăcut în noi. Cei răscumpărați devin membri ai familiei regale (regi) pentru că avem legături de sânge cu Regele universului prin sângele vărsat al lui Isus. Acum, ca membri ai familiei regale, ne alăturăm misiunii familiei regale de salvare a altor ființe umane. Acest fapt ne face preoți!

Hristos a făcut din biserica Sa o „împărăție” și din membrii acesteia „preoți”. A fi cetățean al împărăției înseamnă a fi preot.

În Apocalipsa 1:7, descoperim caracterul urgent al misiunii: Domnul Isus vine, iar popoarele vor boci, pentru că sunt pierdute. Lui Dumnezeu Îi e dor de cei care sunt departe de El. Cartea Apocalipsa se deschide, așadar, cu misiunea lui Dumnezeu pentru ființele umane.

Nu doar că am fost creaţi de Dumnezeu, dar am fost și răscumpăraţi de El și cu un cost incredibil. De ce ar trebui ca acest adevăr să ne ofere multă speranţă, indiferent de situaţia noastră prezentă?


Luni, 25 decembrie

Cele trei solii îngerești și lucrarea

Cartea Apocalipsa ne oferă o vie reprezentare grafică a temei marii lupte, poate cel mai dramatic descrisă în Apocalipsa 12:12 – „De aceea bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.” Este greu să ne imaginăm pe cineva înțelegând ceva din Scriptură fără a ține cont de motivul marii lupte, care va atinge punctul culminant în zilele din urmă.

3: Citește Apocalipsa 14:6-12. Ce se descrie aici și ce legătură au aceste versete cu misiunea și mesajul nostru?

În centrul lucrării, lucrarea lui Dumnezeu, se află mesajul, mesajul lui Dumnezeu: Evanghelia. Mesajul, într-un sens real, este lucrarea. Lumea are nevoie să fie avertizată cu privire la ce se îndreaptă asupra ei și fiecare persoană va fi forțată să facă o alegere, o alegere fie pentru viață, fie pentru moarte.

4: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește” (Luca 11:23). Ce anume din ce spune Isus aici are legătură directă cu lucrarea, misiunea noastră?

Mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14 alcătuiesc miezul a ceea ce noi ca adventiști de ziua a șaptea am fost chemați să proclamăm lumii. Fundamentale, capitale, sunt două teme: „Evanghelia veșnică” (Apocalipsa 14:6) și închinarea la Creator. Aceste două teme apar în această descriere a sfinților: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12). Indiferent ce altceva am face – tot binele pe care îl săvârșim pentru a-i ajuta pe oameni –, nu trebuie să pierdem niciodată din vedere chemarea și misiunea noastră specială, care este proclamarea în fața lumii căzute a speranței găsite în „Evanghelia veșnică” și avertizarea lumii cu privire la ceea ce se va abate într-o zi asupra ei.

„Cine nu este cu Mine este împotriva Mea” (Luca 11:23). De ce ar trebui ca aceste cuvinte să ne facă să ne analizăm bine inima?


Marţi, 26 decembrie

Criza finală

Isus le-a spus ucenicilor și nouă: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:19,20). Aceasta este Marea Însărcinare/Trimitere. În multe privințe, solia celor trei îngeri, care fac apel la orice neam, orice seminție, orice limbă și orice norod (Apocalipsa 14:6), constituie pur și simplu Marea Trimitere exprimată în forma „adevărului prezent” (2 Petru 1:12).

5: Citește 1 Ioan 4:8; 2 Petru 3:9; 1 Timotei 2:4 și Geneza 12:3. De ce la Dumnezeu contează fiecare categorie de oameni?

Iubirea lui Hristos cuprinde întreaga omenire, fără a exclude nicio categorie de oameni. Contrar teologiei care susține că Hristos ar fi murit doar pentru o elită predestinată, Biblia spune clar că moartea lui Hristos a fost pentru toți oamenii, indiferent de rasă, etnie sau oricare alt factor. Dacă ești om, Hristos a murit pentru tine. Punct. Singura întrebare care rămâne în dreptul fiecăruia este: Cum vei răspunde la moartea Lui?

La revenirea lui Isus, vor fi doar două tabere vizibile: cei care s-au supus autorității lui Satana prin instituțiile politice și religioase, așa cum se arată în Apocalipsa 13 și 17, și cei care s-au supus întru totul lui Isus Hristos, a căror credință se manifestă prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:12).

De la început, ființele umane au avut dovezi cu privire la identitatea lui Dumnezeu și dovezi ale căii neprihănirii și iubirii Sale (Romani 1:18-21). Prin urmare, toate ființele umane din veacurile trecute vor fi judecate pe baza modului în care au cooperat cu Dumnezeu și și-au trăit viața – chiar dacă unii au cunoscut legea mai mult, iar alții mai puțin (Romani 2:11-16). Însă în această vreme a sfârșitului va exista o polarizare tot mai mare, iar libertatea de conștiință nu va mai fi respectată. Oamenii vor fi presați să intre în rândurile lui Satana. Este urgent ca Evanghelia să fie proclamată, iar vestea importantă despre strategiile lui Satana să fie făcută cunoscută. Exact în aceasta constau mesajele celor trei îngeri și misiunea noastră.

Meditează la faptul că Hristos a murit pentru tine personal. Ce te-ar putea face să crezi că orice ai fi făcut, indiferent cât de grav, nu ar fi pe deplin plătit de moartea lui Hristos pe cruce?


Miercuri, 27 decembrie

Succes în misiune

În ce constă succesul în misiune, sau în lucrare? S-ar putea să fim ispitiți să credem că înseamnă multe botezuri, biserici mari și rate rapide de creștere. S-ar putea să avem impresia că succesul constă în pătrunderea adevărului până la fiecare populație și categorie de oameni de pe pământ și că putem grăbi acest proces prin folosirea radioului, a internetului și a televiziunii. Deși toate acestea pot fi lucruri bune, trebuie să ne amintim ce i-a scris Pavel comunității de credință din Corint: „Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească” (1 Corinteni 3:6). Cu alte cuvinte, noi ar trebui să ne concentrăm pe proces, iar Dumnezeu Se va ocupa de creștere.

Am văzut deja că obiectul misiunii lui Dumnezeu este salvarea celor pierduți din fiecare categorie de oameni de pe pământ prin faptul de a-i face ucenici loiali ai lui Isus, implicați în misiunea Lui.

6: Ce ne spun următoarele texte despre caracterul celor care devin urmași ai Domnului Isus? 2 Corinteni 11:2; Isaia 30:21; Ioan 10:27; 16:12,13; 2 Tesaloniceni 2:9-11; Evrei 3:12,13; 1 Ioan 1:8; 1 Ioan 1:9; Apocalipsa 7:14; 19:8

Ucenicii lui Isus sunt neprihăniți, puri, rămânându-I loiali la fel cum o mireasă se păstrează pură pentru logodnicul ei. Ucenicii lui Isus Îl urmează în timp ce El îi conduce prin vocea șoptită a Duhului Sfânt. În acest fel ne conduce în lucrarea misionară pentru alții. Nu este nicio urmă de înșelăciune la acești ucenici. Nu sunt conduși în rătăcire de îndoieli istovitoare, de învățături false sau de imoralitate. Și ei nici nu se simt superiori altora din punct de vedere moral. Recunosc că sunt imperfecți, cerând harul curățitor al lui Dumnezeu și mila Lui. Pentru că înțeleg lucrul acesta, ei sunt în același timp deschiși la disciplinare și instruire din partea altor credincioși. Succesul în misiune înseamnă a face acest gen de ucenici.

Ce înseamnă să fii „o fecioară curată” pentru Hristos (2 Corinteni 11:2)? Cum putem noi, ca păcătoși, să fim astfel înaintea lui Dumnezeu și să îi îndrumăm și pe alţii să fie fecioare curate pentru Hristos?


Joi, 28 decembrie

Misiune îndeplinită

7: Citește Apocalipsa 21:1-4 și 21:22 – 22:5. Ce reprezintă scena descrisă aici?

Comitetul pentru Misiune al Conferinței Generale a aprobat indicatori ai Misiunii Globale care pot fi folosiți pentru a determina dacă un grup etnic este evanghelizat sau nu. Un „grup etnic evanghelizat” este unul al cărui număr de credincioși este suficient de mare și ale cărui resurse sunt suficiente pentru ca grupul: (1) să poată da o mărturie eficientă, fără a avea nevoie de ajutor din exterior; (2) să aibă servicii de închinare, Biblii și alte cărți în limba maternă, precum și (3) să aibă lideri religioși locali care pot da mărturie celorlalți oameni fără a avea nevoie de un translator.

Un „grup etnic neevanghelizat” este unul care nu are nicio comunitate locală de adventiști credincioși în care să existe: (1) un număr suficient de credincioși și (2) resurse suficiente pentru a da o mărturie eficientă în fața grupului din care face parte, fără a avea nevoie de ajutor din afară.

Fiecare biserică și conferință locală trebuie să constate care sunt grupurile etnice din interiorul ei care au nevoie de evanghelizare. Acum este timpul să investim în misiunea lui Dumnezeu de a face ucenici din toate popoarele, grăbind revenirea Mântuitorului nostru și, la sfârșit, trăind cu toții în cerul cel nou și pe pământul cel nou care ne sunt promise aici.

Implică-te!  Cum grăbești revenirea lui Isus? Plantezi semințele speranței în inima celor care trebuie să audă Vestea Bună? „Uzi” credincioșii cei noi ajutându-i să învețe ce înseamnă să trăiești o viață de ascultare loială față de Hristos? Roagă-te pentru oportunități de a transmite făgăduința unui nou pământ oamenilor din lista ta zilnică de rugăciune.

Implică-te şi mai mult! Unii dintre „ucenicii” tăi s-ar putea să fie pregătiți să Îl accepte pe Hristos, adică să se alăture unei biserici sau unui grup de credincioși. Pune-te în locul lor și imaginează-ți că vii la biserică pentru prima dată. Ce fel de experiență ar avea? Cât de pregătită este biserica ta să primească și să îndrume nou-veniți? Sunteți pregătiți să creați o grupă nouă de credincioși, nu doar să întăriți biserica deja existentă? Creează o strategie pentru rezolvarea aspectelor deficitare. Împărtășește-ți gândurile cu conducerea bisericii și lucrează împreună cu aceasta la implementarea unui nou plan de a deveni o biserică mai hotărâtă în misiunea de a face ucenici în zone albe.


Vineri, 29 decembrie

Un gând de încheiere

„Doresc cu ardoare să văd mulți lucrători implicați în lucrarea pentru cei care nu cunosc dovezile credinței noastre. Mulți au primit o mare lumină prin auzirea soliilor celor trei îngeri, iar acum ar trebui să proclame aceste mesaje în toate părțile lumii. Doresc să îmi fac partea și să deschid altora calea pentru a duce lumina adevărului. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne îmbrăcăm cu armura Lui! Credincioșii trebuie să se unească în lucrarea solemnă de a transmite lumii o ultimă avertizare” (Ellen G. White, Scrisoarea 390, 1907, nepublicată).

În acest trimestru am studiat diferite aspecte și probleme legate de misiunea lui Dumnezeu. În această săptămână ne-am încheiat studiul explorând cheile Apocalipsei pentru a înțelege cum arată o relație restaurată cu Dumnezeu. Punctul culminant l-a constituit viziunea asupra lucrării împlinite – crearea din nou a pământului. Deși este adevărat că distrugerea păcatului și a suferinței vor fi cele mai îngrozitoare zile din istoria pământului, Dumnezeu ne îndreaptă privirea spre un timp dincolo de distrugere și ne oferă alinare și încurajare în perspectiva unui pământ refăcut.


Studiu zilnic

Biblia: Isaia 24 – 30;

Cine șterge lacrimile de pe toate fețele?

Ce se întâmplă când Dumnezeu iartă pe cel rău?

Împotriva cui va merge Domnul la luptă și-i va arde?

Cum va lovi Domnul iarăși pe poporul acesta?

Ellen G. White: Divina vindecare, capitolul „Ajutor pentru cei fără ocupaţie și pentru cei fără adăpost”.

Care sunt cele mai bune lucruri din viaţă, care nu pot fi cumpărate sau vândute?

2023 Misiunea lui Dumnezeu – misiunea mea

Misiunea lui Dumnezeu pentru noi (I)
STUDIUL 1 » 30  SEPTEMBRIE – 6 OCTOMBRIE
Misiunea lui Dumnezeu pentru noi (II)
STUDIUL 2 » 7  – 13 OCTOMBRIE
Apelul lui Dumnezeu  pentru misiune
STUDIUL 3 » 14  – 20 OCTOMBRIE
Părtași la misiunea lui Dumnezeu
STUDIUL 4 » 21  – 27 OCTOMBRIE
Scuze pentru evitarea  misiunii
STUDIUL 5 » 28  OCTOMBRIE – 3 NOIEMBRIE
Motivaţia și pregătirea pentru misiune
STUDIUL 6 » 4  – 10 NOIEMBRIE
Misiunea pentru aproapele meu
STUDIUL 7 » 11  – 17 NOIEMBRIE
Misiunea în beneficiul celor în nevoie
STUDIUL 8 » 18  – 24 NOIEMBRIE
Misiunea în beneficiul celor influenţi
STUDIUL 9 » 25  NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE
Misiunea în beneficiul  celor greu de abordat (I)
STUDIUL 10 » 2  – 8 DECEMBRIE
Misiunea în beneficiul  celor greu de abordat (II)
STUDIUL 11 » 9  – 15 DECEMBRIE
Estera și Mardoheu
STUDIUL 12 » 16  – 22 DECEMBRIE
Sfârșitul misiunii lui Dumnezeu
STUDIUL 13 » 23  – 29 DECEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011