Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Luminaţi de slava lui Dumnezeu

STUDIUL 13 » 17 – 23 IUNIE
De memorat: „După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui.” (Apocalipsa 18:1)
0:00
0:00

Sabat după-amiază

Mai devreme sau mai târziu, evenimentele finale se vor desfășura. Exact când și exact cum, aceasta nu ni s-a spus. Dar ni s-a spus suficient. Va apărea un fel de legislație care va impune păzirea duminicii, în contrast cu păzirea Sabatului. Apocalipsa ne-a descoperit problemele cruciale puse în joc, jucătorii esențiali implicați și, în linii mari, ne-a spus ce se va întâmpla. În contrast cu închinarea la Cel „ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor” (Apocalipsa 14:7), oamenii „al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului” (Apocalipsa 13:8) se vor închina fiarei și icoanei ei. Cu alte cuvinte, numele tuturor celor care au ales să Îl urmeze pe Domnul Isus Hristos și să asculte de poruncile Lui rămân în cartea vieții. Cu cât este mai bine să fii în cartea lui Dumnezeu decât în registrele oamenilor!

Dumnezeu a ridicat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ca să predice lumii acest mesaj. De aceea, noi înșine avem nevoie să fim convertiți la adevăr așa cum este el în Isus și să fim transformați și înnoiți de „Evanghelia veșnică” din Apocalipsa 14:6, care are în centru moartea lui Hristos pentru noi, siguranța mântuirii noastre în El.


Duminică, 18 iunie

Pregătirea pentru criza finală

1. Citește 1 Tesaloniceni 5:1-6. Ce avertizare ne oferă apostolul Pavel cu privire la ultimele zile ale istoriei omenirii?

Pavel i-a îndemnat pe credincioșii din Tesalonic să vegheze și să fie treji în contextul celei de-a doua veniri a lui Hristos. Și dacă apostolul le zicea lucrul acesta credincioșilor de atunci, ce ne-ar spune nouă astăzi?

El a mai spus și că ei erau „fii ai luminii” (1 Tesaloniceni 5:5) și că nu erau în „întuneric, pentru ca ziua aceea” [revenirea lui Hristos] (1 Tesaloniceni 5:4) să îi prindă „ca un hoț” (1 Tesaloniceni  5:4).

Isus a folosit verbul „a veghea” în legătură cu rugăciunea stăruitoare, din inimă (Matei 24:42; 26:40,41). A veghea înseamnă a fi alert din punct de vedere spiritual. A fi treaz înseamnă a lua în serios vremurile pe care le trăim și a te concentra pe lucrurile care contează cu adevărat.

Ellen G. White adaugă: „Noi, cei care cunoaștem adevărul, ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce urmează să se abată asupra lumii ca o surpriză copleșitoare” (Mărturii pentru biserică, vol. 8, p. 28).

Iar dacă pentru lume poate fi surprinzător, pe noi nu ar trebui să ne surprindă. Chiar dacă nu știm când se va întâmpla, putem vedea suficiente dovezi ca să știm că vine și că acum, astăzi, este momentul să fim pregătiți.

2. Recapitulează Daniel 2 și notează succesiunea împărăţiilor care au venit și au trecut exact așa cum a fost prezis. Cum ne întărește profeţia aceasta încrederea că tot ceea ce Dumnezeu a spus se va împlini?

Hristos ne-a dat aceste solii ale ultimelor zile pentru ca, știind ce urmează să se întâmple, să ne pregătim pentru ele. Profețiile din Daniel și din Apocalipsa, combinate cu darul modern al profeției, ne oferă o perspectivă divină asupra a ceea ce urmează să vină peste această lume. Cuvântul profetic al lui Dumnezeu schițează în avans istoria mântuirii, iar Daniel 2 ne oferă dovezi puternice, raționale, că putem avea încredere în Dumnezeu.

Pavel spune „să nu dormim”, cum fac ceilalţi. Ce înseamnă lucrul acesta și cum putem ști dacă dormim într-adevăr? Iar dacă dormim, de ce anume va fi nevoie pentru a ne trezi?


Luni, 19 iunie

Cunoaşterea adevărului

3. Citește Ioan 8:32; 7:17 și 17:17. Ce promisiuni ne oferă Isus cu privire la cunoașterea adevărului și a locului unde acesta se găsește?

Apelul final al lui Dumnezeu pentru poporul Lui este să fugă de ereziile Babilonului și să umble în lumina adevărului veșnic care se găsește în Cuvântul Lui. Cheia tuturor lucrurilor se găsește în Biblie. Atâta vreme cât oamenii se țin de Biblie și urmează învățăturile ei, nu vor fi înșelați în criza finală, în mod special cu privire la Sabat.

Mesajul celui de-al doilea înger ne cheamă să acceptăm adevărul, și nu minciuna; Scriptura, și nu tradiția; învățăturile lui Dumnezeu, și nu rătăcirile sau doctrinele false.

Mesajul celui de-al treilea înger, care vine după primele două, prezintă o avertizare cu privire la semnul fiarei. În profețiile din Biblie, fiara reprezintă o putere politică sau religioasă. Fiara care iese din mare, din Apocalipsa 13 și 14, se ridică din Roma ca un sistem mondial de închinare. În cele din urmă, această putere romană își extinde influența în întreaga lume și va duce la o mișcare de unire a bisericii cu statul. Scopul va fi dobândirea unității mondiale într-o perioadă de schimbări economice, catastrofe naturale, tulburări sociale, crize politice internaționale și conflict global.

Statele Unite vor prelua în cele din urmă conducerea în această confederație globală. „Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari erezii: nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite vor fi primii care își vor întinde brațele peste prăpastie ca să prindă mâna spiritismului. De asemenea, ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea Romei și, sub influența acestei triple alianțe, această țară va merge pe urmele Romei, călcând în picioare libertatea de conștiință” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 588).

Aceste solii se încheie cu un apel urgent adresat credincioșilor lui Hristos de a ține poruncile lui Dumnezeu prin credința vie a lui Isus, care locuiește în inimile lor (Apocalipsa 14:12).

Cum înţelegi afirmaţia lui Isus că „adevărul vă va face liberi” (NTR)? Ce înseamnă să fii liber în acest context?


Marţi, 20 iunie

Reforma continuă

Dumnezeu a ridicat un popor, în zilele din urmă, care să stea pe umerii reformatorilor din trecut, având Biblia ca unic crez, pe Hristos, ca singura sursă de mântuire, Duhul Sfânt, ca singura sursă de putere și întoarcerea Domnului nostru, ca împlinirea speranțelor lor. Adevăruri îndelung ascunse de întunericul rătăcirii și al tradiției, inclusiv adevăratul Sabat biblic, vor fi proclamate lumii chiar înainte de întoarcerea Domnului nostru.

Mesajele celor trei îngeri au dat naștere acestei mișcări din zilele din urmă care să completeze Reforma și să contribuie la îndeplinirea lucrării lui Hristos pe acest pământ. Marile profeții ale ultimei cărți din Biblie descoperă o mișcare divină istorică ce se ridică din dezamăgire pentru a proclama lumii solia finală a lui Dumnezeu. Apocalipsa 14 descrie o biserică mondială care acoperă pământul cu vestea bună a Evangheliei veșnice. Celor trei îngeri din Apocalipsa 14 li se alătură un alt înger, în Apocalipsa 18. Acesta dă putere proclamării celor trei dintâi, astfel încât „pământul s-a luminat de slava lui” [Dumnezeu] (Apocalipsa 18:1). Apocalipsa 18 pune accent pe evenimentele majore care duc la punctul culminant din istoria omenirii și la biruința finală a Evangheliei.

4. Citește Apocalipsa 18:1. Care sunt trei lucruri pe care Ioan ni le spune despre acest înger? (Vezi și Habacuc 2:14.)

Îngerul care coboară din prezența glorioasă a lui Dumnezeu, din sala tronului din sanctuar, a fost însărcinat să proclame ultima solie a harului lui Dumnezeu și să avertizeze locuitorii pământului cu privire la ce urmează să vină asupra planetei Pământ.

Textul spune că îngerul vine cu „o mare putere”. În greaca Noului Testament, cuvântul pentru „putere” este exhousia. Isus folosește acest cuvânt în Evanghelia după Matei în legătură cu trimiterea ucenicilor Săi. În Matei 10:1, Isus le dă ucenicilor Săi „putere” asupra stăpânirilor și puterilor răului. Îi trimite cu putere divină pentru a birui în lupta dintre bine și rău. În Matei 28:18,19, El îi trimite încă o dată, dar de data aceasta cu „toată puterea” în cer și pe pământ, ca să meargă și să facă „ucenici din toate neamurile”.

În final, cum se rezumă problemele zilelor din urmă (și cele din fiecare zi) la autoritate? A cui autoritate o respectăm: a lui Dumnezeu, a noastră, a puterii fiarei sau a altcuiva? A cui autoritate o urmezi acum?


Miercuri, 21 iunie

Slava lui Dumnezeu umple pământul

5. Citește Apocalipsa 4:11; 5:12 și 19:1. Ce cuvinte sunt asociate cu slava lui Dumnezeu care umple pământul, așa cum descrie Apocalipsa 18:1?

Marea luptă dintre bine și rău în univers este și despre onoarea sau reputația lui Dumnezeu. Satana, un înger răzvrătit, a declarat că Dumnezeu este nedrept, că pretinde închinare, dar oferă puțin în schimb. Cel rău declară că Legea lui Dumnezeu ne restricționează libertatea și ne limitează bucuria.

Viața, moartea și învierea lui Isus au distrus acel mit. Cel care ne-a creat S-a aruncat în groapa cu șerpi a acestei lumi pentru a ne răscumpăra. Pe cruce, a răspuns acuzațiilor lui Satana și a demonstrat că Dumnezeu este atât iubitor, cât și drept.

Cucerit de dragostea Sa, preocupat de onoarea Sa, poporul Său din zilele din urmă descoperă slava Sa – caracterul Său iubitor, gata să se sacrifice – unei lumi egocentrice, lipsite de Dumnezeu, iar pământul este luminat de caracterul lui Dumnezeu.

6. Citește Exodul 33:18,19. În ce mod Își descoperă Dumnezeu slava înaintea lui Moise? Ce este slava lui Dumnezeu?

Slava lui Dumnezeu este caracterul Său. Pământul se umple de slava lui Dumnezeu când suntem plini de dragostea lui Dumnezeu și când caracterele noastre sunt schimbate prin dragostea Lui răscumpărătoare.

Manifestarea dragostei Lui în viața noastră descoperă lumii slava Lui, caracterul Lui. Ultima avertizare care va fi proclamată unei lumi acoperite de întunericul spiritual, purtată de către cei trei îngeri în mijlocul cerului, este: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă” (Apocalipsa 14:7).

Faptele noastre bune, neprihănirea și bunătatea noastră nu au nicio slavă. „Solia dreptății lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului […]. Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al treilea” (Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 19). Ellen G. White scrie și: „Ce este îndreptățirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu, care coboară în țărână slava omenească și face pentru om lucrarea pe care el nu are puterea să o facă singur” (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 456).

Nicio slavă pentru noi; în schimb, toată slava pentru Dumnezeu!


Joi, 22 iunie

Mielul, Mielul înjunghiat

Sunt multe simboluri în Apocalipsa, simboluri biblice importante: un balaur în cer (Apocalipsa 12:3,4,7), îngeri care zboară prin mijlocul cerului (Apocalipsa 14:6), o femeie pe o fiară de culoare stacojie (Apocalipsa 17:3) și așa mai departe. Apar în Cuvântul lui Dumnezeu; Duhul Sfânt l-a inspirat pe Ioan să le pună acolo și au roluri importante în a le descoperi adevărul celor care citesc cuvintele acestei cărți și le împlinesc. Fiindcă, așa cum stă scris: „Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” (Apocalipsa 1:3).

Mai există însă o imagine care apare în mod repetat în cartea Apocalipsa. Care este aceasta și ce reprezintă ea?

7. Citește Apocalipsa 5:6,8,12; 7:17; 14:1; 15:3; 19:7; 21:22,23; 22:1,3. Care este semnificația simbolului Mielului și de ce apare de atâtea ori în Apocalipsa?

Desigur, după cum spun cuvintele care deschid Apocalipsa, aceasta este o descoperire a „lui Isus Hristos”. Și nu numai un Miel, ci un Miel „înjunghiat” (Apocalipsa 5:6,12; 13:8). Adică Isus Hristos crucificat. Aici se găsesc inima și sufletul nu numai ale întregii Biblii, ci și ale cărții Apocalipsa și ale celor trei solii îngerești. Nu putem fi credincioși chemării noastre, nu putem face lucrarea pe care Dumnezeu Și-a chemat biserica să o facă, dacă nu avem Mielul, Mielul înjunghiat, pe Isus crucificat, o jertfă pentru păcatele noastre, ca punct central al soliei noastre.

„Trebuie să Îl punem în mod intenționat pe Mielul care a fost înjunghiat în centrul doctrinelor și al misiunii noastre și în inima fiecărei predici pe care o predicăm, a fiecărui articol pe care îl scriem, a fiecărei rugăciuni pe care o înălțăm, a fiecărui cântec pe care îl cântăm, a fiecărui studiu biblic pe care îl ținem și a oricărui lucru pe care îl facem. Fie ca dragostea descoperită de Miel pe cruce să transforme modul în care ne tratăm unii pe alții și să ne schimbe, pentru a ne păsa de lume” (Ángel Manuel Rodríguez, The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, p. 70 – manuscris nepublicat).

Numai Mielul și ceea ce El a făcut, face și va continua să facă pentru noi până la încheierea timpului constituie, în ultimă instanță, esența celor trei mesaje îngerești.

De ce este esenţial să Îl avem în centrul proclamaţiei noastre pe Mielul înjunghiat, și aceasta nu numai pentru a-i conduce pe alţii la El, ci și pentru viaţa noastră spirituală?


Vineri, 23 iunie

Un gând de încheiere

„Trimiși ai lui Dumnezeu cu fețele luminate și strălucind de sfântă consacrare se vor grăbi din loc în loc să transmită mesajul din cer. Avertizarea va fi rostită prin mii de voci pe tot pământul. Se vor face miracole, bolnavi vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe credincioși. Satana, de asemenea, va acționa prin false minuni, făcând să coboare chiar foc din cer înaintea oamenilor (Apocalipsa 13:13). Astfel, locuitorii pământului vor fi determinați să ia o poziție.

Mesajul va fi transmis nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă produsă de Duhul lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. Sămânța a fost semănată, iar acum va răsări și va aduce rod. Publicațiile distribuite de misionari și-au exercitat influența, totuși mulți a căror minte a fost impresionată au fost împiedicați să înțeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum, razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut strâns. Relațiile de familie și legătura cu biserica nu-i mai pot trage înapoi acum. Adevărul este mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului, un mare număr de oameni va lua poziție de partea Domnului” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 612).


Studiu zilnic

Biblia: Psalmii 36 – 42;

Unde duce supărarea?

Ce era cât un lat de mână?

Cine urmau să fie rușinați și înfruntați?

Cu ce se hrănea psalmistul zi și noapte?

Ellen G. White, cartea Rugăciunea, capitolul 23 (în continuare, până la final).

Cum vrea Isus să vină la El copiii și tinerii?

 

2023 Trei mesaje cerești

Isus câștigă. Satana pierde
STUDIUL 1 » 25  – 31 MARTIE
Momentul hotărârii finale
STUDIUL 2 » 1  – 7 APRILIE
Evanghelia veșnică
STUDIUL 3 » 8 – 14 APRILIE
Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I slavă
STUDIUL 4 » 15 – 21 APRILIE
Vestea bună a judecăţii
STUDIUL 5 » 22 – 28 APRILIE
Ceasul judecăţii Lui
STUDIUL 6 » 29 APRILIE – 5 MAI
Închinarea la Creator
STUDIUL 7 » 6  – 12 MAI
Sabatul și sfârșitul
STUDIUL 8 » 13  – 19 MAI
O cetate numită confuzie
STUDIUL 9 » 20 – 26 MAI
Amăgirile finale  ale lui Satana
STUDIUL 10 » 27  MAI – 2 IUNIE
Sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei: Partea 2
STUDIUL 12 » 10 – 16 IUNIE
Luminaţi de slava lui Dumnezeu
STUDIUL 13 » 17 – 23 IUNIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Evanghelia după Marcu
Trimestrul 3-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011