Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Răspândirea Cuvântului

STUDIUL 7 » 8 AUGUST – 14 AUGUST
Textul de memorat: „Tot aşa şi Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11)
0:00
0:00

Când dăm mărturie, noi vorbim despre Isus. Dar cât am şti despre Isus fără Biblie? Cât am şti despre marea luptă, despre dragostea lui Dumnezeu, despre naşterea, viaţa, slujirea, moartea şi învierea Domnului nostru dacă nu am avea Scripturile?

Deşi ne arată maiestatea şi puterea lui Dumnezeu, natura nu ne descoperă planul de mântuire. Domnul Isus, prin persoana Duhului Sfânt, este „adevărata Lumină care luminează pe orice om venind în lume” (Ioan 1:9). Şi totuşi, fără Cuvântul lui Dumnezeu care să ne explice pe deplin adevărul divin, revelaţia Duhului Sfânt în inimile noastre este limitată. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este cea mai clară şi mai deplină descoperire a lui Isus, Cuvântul Viu.

Deşi conducătorii religioşi cercetau Cuvântul lui Dumnezeu, multora le-a scăpat mesajul lui principal. Isus a spus: „Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). Dacă este corect înţeleasă, fiecare învăţătură a Bibliei reflectă frumuseţea caracterului lui Isus. Când prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu, ţinta noastră principală nu trebuie să fie aceea de a dovedi că noi avem dreptate şi că interlocutorul greşeşte, ci ţinta să fie aceea de a-L descoperi pe Isus în fiecare aspect al adevărului pe care îl facem cunoscut.

Duminică, 9 august – Simbolurile Cuvântului lui Dumnezeu

1. Ce simboluri sunt folosite în pasajele de mai jos pentru Cuvântul lui Dumnezeu? De ce crezi că au fost alese pentru a-L reprezenta? Psalmii 119:105; Ieremia 23:29; Luca 8:11

Diferitele simboluri folosite în aceste pasaje descriu unele dintre rolurile principale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Când le vorbim şi altora din Scripturi, ele sunt ca o lumină care luminează viaţa. Isus, „Lumina lumii”, străpunge întunericul înţelegerii lor greşite cu privire la cine este Dumnezeu şi la caracterul Său. Mintea întunecată de această înţelegere greşită este luminată de Duhul Sfânt prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu.

Potrivit lui Ieremia, Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc şi ca un ciocan. El mistuie zgura păcatului din viaţa noastră şi zdrobeşte inimile noastre împietrite. Când îi ajutăm pe oameni să vadă slava lui Isus în Scriptură, inimile lor de piatră sunt zdrobite, iar focul dragostei Lui mistuie zgura egoismului, a lăcomiei, a poftei şi a egocentrismului.

Cuvântul lui Dumnezeu este asemănat şi cu sămânţa. Caracteristica unei seminţe este că ea conţine germenele de viaţă. Sămânţa are nevoie de timp ca să crească. Nu toate seminţele încolţesc în acelaşi timp şi nu toate plantele cresc în acelaşi ritm. Dar, în condiţii potrivite, germenele din sămânţă irupe şi iese din pământ o nouă viaţă. Când plantăm sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu în inima şi mintea celorlalţi, nu vom vedea rezultate imediate. Dar sămânţa creşte tăcut şi, dacă oamenii răspund la îndemnurile Duhului Sfânt, la vremea rânduită de Dumnezeu, sămânţa va aduce rod pentru Împărăţia Sa.

Isus a asemănat Cuvântul Său cu o pâine hrănitoare. După cum mulţi ştiu, există puţine lucruri la fel de îndestulătoare ca o pâine bună. Cuvântul lui Dumnezeu potoleşte foamea sufletului şi hrăneşte năzuinţele noastre spirituale cele mai profunde. Pe măsură ce le împărtăşim altora făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu şi îi ajutăm să descopere că Isus este Cuvântul, viaţa lor va fi transformată prin bunătatea Sa, ei vor fi încântaţi de dragostea Lui, uimiţi de harul Său şi împliniţi de prezenţa Sa.

Gândeşte-te la adevărurile pe care le ştim doar din Biblie şi la cât de mult trebuie să preţuim ce ne învaţă ea!

Luni, 10 august – Puterea creatoare a Cuvântului

2. Ce ne spun pasajele de mai jos despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu? Evrei 1:1-3; 4:12; Psalmii 33:6,9

Cuvântul lui Dumnezeu este viu. El are puterea de a împlini lucrurile despre care vorbeşte. Cuvintele omeneşti pot vorbi despre ce există, dar Dumnezeu vorbeşte despre lucruri care încă nu sunt şi pe care le creează prin puterea Cuvântului Său. Este un Cuvânt care poate crea. Cuvântul auzit care iese din gura Sa are puterea de a crea tot ce proclamă.

În relatarea creaţiunii din Geneza 1, expresia „Dumnezeu a zis” este folosită în repetate rânduri (Geneza 1:3,6,11,14,20,24,26,29). Cuvântul lui Dumnezeu a avut o aşa putere, încât, atunci când El a zis, s-a ivit uscatul, a răsărit iarba, au crescut flori şi pomi fructiferi din abundenţă şi au apărut animalele.

Există un termen ebraic specific folosit în Geneza 1 în dreptul activităţii creatoare a lui Dumnezeu – bara. În această formă, verbul este folosit pentru a desemna activitatea lui Dumnezeu care creează ceva din nimic. El este folosit doar când Dumnezeu este subiectul. Adică numai Dumnezeu poate să creeze şi o face prin puterea Cuvântului Său rostit.

Dumnezeu a creat această lume prin puterea Cuvântului Său, dar, mai mult, El o susţine prin acelaşi Cuvânt. Aceeaşi putere care este în Cuvântul Său rostit se găseşte şi în Cuvântul Său scris. „Energia creatoare care a chemat lumile la viaţă există în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere, generează viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; acceptată de voinţă şi primită în suflet, aduce cu ea viaţa Celui Infinit. Transformă firea şi reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 126

Când ne prindem de făgăduinţele lui Dumnezeu din Cuvântul Său, viaţa noastră este schimbată şi, când îi ajutăm pe alţii să le înţeleagă şi să se încreadă în ele, Duhul Sfânt va schimba şi viaţa lor.

„Dumnezeu a zis şi s-a făcut.” Cum putem înţelege acest lucru? Ce ne spune realitatea aceasta despre puterea Sa? De ce ar trebui ca adevărul despre puterea creatoare a lui Dumnezeu să ne aducă mângâiere?

Marţi, 11 august – Avantajele studierii Cuvântului lui Dumnezeu

Există numeroase beneficii pentru cel ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune că, prin făgăduinţele lui Dumnezeu din Scriptură, noi devenim „părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4). Iacov vorbeşte despre „Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele” (Iacov 1:21), iar Pavel adaugă: „Cuvântul harului Său care vă poate zidi sufleteşte… vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Faptele 20:32). Mesajul Bibliei este despre răscumpărarea noastră. Văzându-L pe Isus în toată Scriptura, noi suntem schimbaţi. Privind la El în Cuvântul Său, devenim asemenea Lui (2 Corinteni 3:18). „Este o lege a naturii intelectuale şi spirituale aceea că, prin privire, suntem schimbaţi. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se îngăduie să zăbovească.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 555

3. Ce alte beneficii derivă din studierea Cuvântului lui Dumnezeu? 2 Timotei 3:14-17; Ioan 17:14-17

Scriindu-i tânărului său colaborator, Timotei, apostolul Pavel îl îndeamnă să fie credincios Scripturilor şi îi împărtăşeşte avantajele studierii Cuvântului inspirat. Potrivit lui Pavel, Biblia este „de folos ca să înveţe”. Ea descoperă adevărul şi demască rătăcirea. Prezintă planul lui Dumnezeu pentru rasa umană. Ne mustră păcatele, ne îndreaptă gândirea greşită şi ne dă înţelepciune în ce priveşte neprihănirea. Scripturile descoperă neprihănirea lui Hristos. Ele ne conduc de la nebunia păcătoşeniei noastre la frumuseţea neprihănirii Sale. Când vedem altruismul lui Isus în contrast cu egocentrismul nostru, rămânem uimiţi. Când privim în Scriptură la adâncimea milei şi a grijii Sale, viaţa noastră este schimbată. Iar când le spunem şi altora din Cuvântul Său, şi ei sunt transformaţi în mod radical. Când privim la Isus în Cuvântul Său, devenim mai mult ca El. A da mărturie nu înseamnă să împărtăşim ce gândim sau ce credem noi. Înseamnă să prezentăm adevărurile veşnice din Cuvântul lui Dumnezeu. Când el ne-a binecuvântat viaţa atât de mult, avem credibilitate să le spunem şi altora cum poate aduce binecuvântare şi în viaţa lor.

Gândeşte-te la o perioadă grea prin care ai trecut, în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost o sursă de putere pentru tine. Ce ai învăţat?

Miercuri, 12 august – Pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu

Cineva a numărat peste trei mii de făgăduinţe în Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre ele vine din inima unui Dumnezeu iubitor care „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt angajamente pe care El Şi le ia faţă de fiecare dintre noi. Când revendicăm aceste făgăduinţe prin credinţă şi îi învăţăm şi pe alţii să facă la fel, binecuvântările Cerului se revarsă în viaţa noastră. Apostolul Pavel subliniază această realitate divină în Romani 8:32 – „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”. Iar Petru lămureşte această făgăduinţă, declarând că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” (2 Petru 1:3). Prin moartea Sa pe cruce, prin biruinţa asupra lui Satana şi asupra stăpânirilor şi puterii răului, Hristos ne-a pus la dispoziţie tot ce este necesar ca noi să trăim o viaţă spirituală şi evlavioasă. De asemenea, El ne-a promis că va avea grijă şi de nevoile noastre fizice de bază.

4. Deşi următoarele făgăduinţe sunt diferite, ce ne învaţă despre caracterul lui Dumnezeu? Ce impact au avut asupra vieţii tale? 1 Ioan 1:7-9; Filipeni 4:13,19

Fiecare făgăduinţă din pasajele de mai sus vorbeşte despre altceva, însă imaginea despre Dumnezeu este foarte asemănătoare. Ele ne descoperă un Dumnezeu al iertării pline de iubire, al puterii infinite şi al grijii faţă de toate nevoile noastre. Ne dau asigurarea că Dumnezeu Se îngrijeşte de noi.

5. Ce ne spun versetele următoare despre nevoia de a avea credinţă? Matei 13:58; Evrei 3:19; 4:1-3

Există atât de multe făgăduinţe minunate în Biblie! Când, prin credinţă, le cerem şi le credem, întrucât Hristos le-a făcut, binecuvântările cuprinse în ele devin ale noastre. Ceea ce limitează împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu în viaţa noastră este lipsa noastră de credinţă în capacitatea Sa de a face ce a promis în Cuvântul Său. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi îndrepte paşii în această săptămână spre cineva care are nevoie de făgăduinţele pline de speranţă din Cuvântul Său!

Joi, 13 august – Împărtăşeşte Cuvântul

Veştile bune există pentru a fi împărtăşite. Gândeşte-te la ocaziile din viaţa ta în care te-ai bucurat de veşti bune – poate ziua în care te-ai logodit sau cea în care s-a născut un copil, vestea bună despre un loc de muncă, despre achiziţionarea unei maşini sau case noi. Erai atât de încântat, încât abia aşteptai să le spui şi altora.

Este minunat să ne împărtăşim bucuriile cu ceilalţi, însă cea mai bună veste în întregul univers este Isus. Când descoperim noi perspective în Cuvântul Său despre mântuirea prin Hristos, inimile noastre sunt pline de bucurie şi suntem nerăbdători să le spunem şi altora. Când autorităţile religioase le-au interzis apostolilor să predice, Petru a declarat: Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit” (Faptele 4:20).

„De îndată ce un om vine la Hristos, în inima lui se naşte dorinţa de a le face cunoscut şi altora ce minunat prieten a găsit în Hristos, căci adevărul mântuitor şi sfinţitor nu poate fi ascuns în inima sa. Dacă suntem îmbrăcaţi cu haina neprihănirii lui Hristos şi plini de bucuria locuirii Duhului Său în noi, nu vom putea să tăcem.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 78

Apostolul Pavel nu a obosit niciodată să spună povestea convertirii sale. Inima sa era plină de bucuria în Isus. Vestea bună trebuia împărtăşită şi nu a putut să tacă. El se simţea dator să facă aceasta (Romani 1:14-16).

6. Ce principii găsim în pasajele următoare cu privire la împărtăşirea Cuvântului lui Dumnezeu? Eclesiastul 3:1; Isaia 50:4; 2 Timotei 4:2

Când ne predăm viaţa lui Hristos şi în slujba Sa, El ne va crea oportunităţi de „a înviora cu vorba pe cel doborât de întristare”, adică de a le vorbi la momentul potrivit celor ale căror inimi au fost deschise de El. Când dăm mărturie, noi trebuie să avem în vedere trei principii biblice: ce spunem, cum spunem şi când spunem.

Cine sunt cei cu care vii în contact şi cum poţi să fii un martor mai bun pentru ei?

Vineri, 14 august – Un gând de încheiere

Dumnezeu lucrează în inimile celor din jurul nostru. Dacă avem discernământ spiritual pentru a vedea unde El este deja la lucru, vom observa cu regularitate ocazii de a le împărtăşi altora Cuvântul Său. Când Dumnezeu pregăteşte solul inimii, noi avem ocazia de a semăna sămânţa Evangheliei. Înainte ca Isus să îi fi întâlnit vreodată, Duhul Sfânt pregătise inima lui Nicodim, a femeii din Samaria, a femeii cu scurgerea de sânge, a tâlharului de pe cruce, a sutaşului şi a multor altora pentru a primi Cuvântul. Prin anumite situaţii din viaţa lor şi prin lucrarea Duhului Sfânt, ei au fost pregătiţi să primească mesajul lui Hristos.

Poate că avem o reţinere naturală de a-i întreba pe oameni dacă putem să ne rugăm cu ei, să le spunem despre făgăduinţele din Biblie sau să le oferim o carte. Foarte adesea, când ne simţim îndemnaţi să-i spunem cuiva despre credinţa noastră, Duhul Sfânt care ne îndeamnă pe noi a făcut deja o impresie asupra acelei persoane ca să primească mărturia noastră.

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, capitolul „Cunoaşterea de Dumnezeu”; Slujitorii Evangheliei, subcapitolul „Studii biblice în familie” din secţiunea 6; Evanghelizare, subcapitolul „Metode pentru lucrarea biblică” din secţiunea 14, Instructorul biblic.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Proverbele 31 – Eclesiastul 6
1. De ce „nu se cade” împăraţilor să bea vin şi băuturi tari?
2. Despre ce anume a constatat înţeleptul că „nu este nimic mai bun pentru om”?
3. De ce este de preferat un copil sărac şi înţelept decât un împărat bătrân şi fără minte?
4. Din ce anume se cunoaşte prostia nebunului?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Rânduielile sfinte
5. Cu ce scop a fost instituită rânduiala spălării picioarelor?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri. Poezia Şcolii de Sabat

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2020 Bucuria misiunii

„Martorii Mei”
STUDIUL 1 » 27 IUNIE – 3 IULIE
Puterea mărturiei personale
STUDIUL 2 » 4 IULIE – 10 IULIE
Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!
STUDIUL 3 » 11 IULIE – 17 IULIE
Puterea rugăciunii de mijlocire
STUDIUL 4 » 18 IULIE – 24 IULIE
Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt
STUDIUL 5 » 25 IULIE – 31 IULIE
Posibilităţi nelimitate
STUDIUL 6 » 1 AUGUST – 7 AUGUST
Răspândirea Cuvântului
STUDIUL 7 » 8 AUGUST – 14 AUGUST
Să slujim ca Isus
STUDIUL 8 » 15 AUGUST – 21 AUGUST
O atitudine de învingători
STUDIUL 9 » 22 AUGUST – 28 AUGUST
Un mod practic de a te implica
STUDIUL 10 » 29 AUGUST – 4 SEPTEMBRIE
Spune ce a făcut Isus pentru tine
STUDIUL 11 » 5 SEPTEMBRIE – 11 SEPTEMBRIE
Un mesaj care trebuie vestit
STUDIUL 12 » 12 SEPTEMBRIE – 18 SEPTEMBRIE
Un pas prin credinţă
STUDIUL 13 » 19 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011