Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

STUDIUL 5 » 25 IULIE – 31 IULIE
Textul de memorat: „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (Faptele apostolilor 4:31)

Când Isus le-a poruncit să se ducă în toată lumea şi să propovăduiască Evanghelia (Marcu 16:15), primilor credincioşi trebuie să le fi părut o misiune imposibilă. Cum ar fi putut să facă ei faţă acestei imense provocări? Erau în număr atât de mic, iar resursele lor, atât de limitate… Ei erau, în mare măsură, un grup de credincioşi de rând şi fără educaţie. Însă aveau un Dumnezeu extraordinar care avea să îi împuternicească pentru extraordinara lor misiune.

Şi totuşi, Isus a declarat: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele 1:8). Împuternicirea Duhului Sfânt avea să-i facă în stare să împărtăşească mesajul crucii cu o putere care schimbă viaţa şi lumea. Duhul Sfânt a făcut ca mărturia lor să devină eficientă. În câteva decenii, Evanghelia a avut un impact puternic asupra întregii lumi. În Faptele apostolilor este declarat că aceşti primi creştini „au răscolit lumea” (Faptele 17:6). Apostolul Pavel adaugă că Evanghelia „a fost propovăduită oricărei făpturi de sub ceruri” (Coloseni 1:23). În studiul din această săptămână, ne vom concentra în special asupra rolului pe care Duhul Sfânt îl are în a da putere mărturiei noastre pentru Hristos.

Duminică, 26 iulie – Domnul Isus şi făgăduinţa Duhului Sfânt

Când ucenicii au fost îngrijoraţi că El va pleca de la ei şi Se va întoarce la cer, Domnul le-a dat făgăduinţa Duhului Sfânt. „Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16:7). Cuvântul grecesc pentru „Mângâietorul” este parakletos. Se referă la „cineva care merge alături de” cu scopul de a ajuta. Una dintre atribuţiile principale ale Duhului Sfânt este de a merge alături de toţi credincioşii pentru a le da putere şi a-i călăuzi în misiunea lor. Când dăm mărturie pentru Hristos, nu suntem singuri. Duhul Sfânt ne este alături pentru a ne îndruma spre căutătorii cu inimă sinceră. El le pregăteşte inima încă înainte să-i întâlnim. El ne îndrumă în alegerea cuvintelor, convinge mintea căutătorilor şi îi întăreşte pentru a răspunde la îndemnurile Sale.

1. Ce ne spun următoarele versete despre lucrarea Duhului Sfânt? Ioan 15:26,27; 16:8

Duhul Sfânt mărturiseşte despre Domnul Isus. Obiectivul Său este de a-i conduce pe cât mai mulţi oameni la Mântuitorul. Misiunea Sa este aceea de a-L proslăvi pe Isus. El îi convinge pe credincioşi de responsabilitatea lor de a da mărturie; El ne deschide ochii ca să vedem posibilităţi în oamenii din jurul nostru şi lucrează la inima lor pentru ca mesajul Evangheliei să fie primit. Evanghelia după Ioan afirmă clar: „El va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul” (Ioan 16:8). Deci El mişcă inima pentru a-l face pe om conştient că s-a înstrăinat de Dumnezeu şi că are nevoie de pocăinţă. De asemenea, El dovedeşte lumea vinovată în ce priveşte „neprihănirea”. Nu doar că ne descoperă păcatul, ci Duhul Sfânt ne şi învaţă cu privire la neprihănire. Ne dezvăluie măreţia neprihănirii Domnului Isus în contrast cu natura noastră întinată. Duhul Sfânt ne arată nu doar cât de răi suntem, ci şi cât de bun, generos, milos şi iubitor este Domnul Isus şi tot El ne modelează după chipul divin.

A da mărturie înseamnă pur şi simplu să cooperăm cu Duhul Sfânt pentru slava Mântuitorului. În puterea Duhului Sfânt şi sub călăuzirea Sa, noi mărturisim despre Isus cel minunat care ne-a transformat viaţa.

În dorinţa de a lucra pentru oameni, să ne amintim mereu că nu noi îi convertim pe oameni, ci doar Duhul Sfânt!

Luni, 27 iulie – O biserică împuternicită de Duhul Sfânt

Cartea Faptele apostolilor ar putea fi, pe bună dreptate, numită şi „Faptele Duhului Sfânt”. Ea este o istorie emoţionantă despre mărturie, proclamarea Evangheliei şi creşterea bisericii. Este istoria credincioşilor consacraţi, umpluţi cu Duhul Sfânt, care au avut un impact în lume pentru cauza lui Hristos. Ei au depins în totalitate de Duhul Sfânt pentru a obţine acele rezultate extraordinare. Ei ne-au arătat ce poate realiza Duhul Sfânt prin oamenii care sunt cu totul consacraţi Lui.

2. Ce te impresionează cel mai mult în următoarele pasaje? Ce mesaj transmite Luca, autorul cărţii, consemnând o creştere atât de rapidă? Faptele 2:41,42; 4:4,31; 5:14,42; 6:7; 16:5

Prin cartea Faptele apostolilor, Luca îi face cunoscută fiecărui cititor lucrarea Duhului Sfânt în biserica primară.

Luca nu a ezitat să folosească cifre pentru a evidenţia lucrarea Duhului Sfânt în primul secol. El număra botezurile. În Faptele 2:41 spune că au fost botezaţi într-o singură zi şi într-un singur loc trei mii de oameni. În Faptele 4:4 el vorbeşte despre cinci mii de bărbaţi care au fost botezaţi, iar în Faptele 5:14, mulţimile vin la Domnul şi sunt botezate.

Fie că este vorba de mulţi oameni sau de unul singur, ca Lidia, ca temnicerul din Filipi, fata roabă demonizată sau famenul etiopian, Luca arată că Duhul Sfânt le-a mişcat inima. Punctul cel mai însemnat este că în spatele acestor cifre mari se află fiinţe umane – fiecare este un copil al lui Dumnezeu pentru care a murit Isus. Da, ne plac cifrele mari, dar, până la urmă, a da mărturie este deseori un efort personal şi individual, o lucrare de la om la om.

Pentru a înlesni creşterea rapidă, au fost plantate noi biserici. Biserica primară a crescut atât de rapid, pentru că era înnoită constant prin biserici noi. Ce mesaj important pentru noi astăzi!

Obiectivul primordial al bisericii primare a fost misiunea. Cum ne putem asigura că misiunea este şi obiectivul nostru principal, ca biserică?

Marţi, 28 iulie – Duhul Sfânt şi misiunea noastră

În cartea Faptele apostolilor vedem că Duhul Sfânt a fost permanent prezent. El a slujit pentru şi prin credincioşi pe măsură ce ei mărturiseau despre Domnul pe o mulţime de căi. El i-a întărit ca să poată înfrunta încercările şi provocările lucrării de a da mărturie într-o cultură ostilă. Duhul Sfânt i-a condus la cei care căutau cu o inimă sinceră, a pregătit inimile oamenilor din oraşe întregi înainte ca să fi trecut vreodată credincioşii prin acele locuri. A deschis uşi la care ucenicii nici nu au visat vreodată şi a dat putere cuvintelor şi acţiunilor lor.

3. Cum le-a slujit Duhul Sfânt ucenicilor care mărturiseau despre Isus? Ce anume a făcut El în acele situaţii? Faptele 7:55; 11:15; 15:28,29

Lucrarea Duhului Sfânt din primul secol, atât de variată, a fost cu adevărat uimitoare. Experienţele de mai sus sunt doar câteva exemple despre lucrarea Sa. El l-a întărit pe Ştefan ca să dea mărturie despre Domnul Său în ciuda gloatei nemiloase şi scăpate de sub control, care îl omora cu pietre. Duhul Sfânt l-a îndrumat în mod miraculos pe Filip către un etiopian cu influenţă, care căuta adevărul şi, astfel, a făcut ca Evanghelia să ajungă pe continentul african. I-a dat o confirmare lui Petru că şi credincioşii dintre neamuri au primit darul Duhului Sfânt. Tot Duhul Sfânt a unit biserica când ar fi putut să se dezbine din cauza subiectului circumciziei şi a deschis înaintea lui Pavel întregul continent european pentru vestirea Evangheliei.

Duhul Sfânt a fost activ în biserica Noului Testament şi este activ şi astăzi în viaţa bisericii. El doreşte să ne împuternicească, să ne întărească, să ne îndrume, să ne unească şi să ne trimită în cea mai importantă misiune în lume – aceea de a-i conduce pe oameni la Isus şi la adevărul Său. Să nu uităm că El este la lucru şi astăzi, la fel ca pe vremea apostolilor şi în biserica primară.

Ce putem face zilnic pentru a fi mai deschişi şi mai receptivi faţă de lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră?

Miercuri, 29 iulie – Duhul Sfânt, Cuvântul şi lucrarea noastră

Misiunea bisericii Noului Testament s-a întemeiat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Predica lui Petru din Ziua Cincizecimii s-a bazat pe scrierile Vechiului Testament pentru a dovedi că Hristos este Mesia. Mărturia lui Ştefan a fost o trecere în revistă a istoriei poporului Israel din Vechiul Testament. Petru s-a referit la „Cuvântul trimis fiilor lui Israel” (Faptele 10:36) şi apoi i-a împărtăşit lui Corneliu istoria învierii. Pavel a făcut de nenumărate ori referire la profeţiile Vechiului Testament despre venirea lui Mesia, iar Filip i-a explicat famenului etiopian semnificaţia profeţiei mesianice din Isaia 53. În fiecare caz, ucenicii au proclamat Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe al lor. Cuvântul inspirat de Duhul Sfânt a fost temelia autorităţii lor.

4. Ce ne învaţă pasajele de mai jos despre relaţia dintre Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu şi misiunea bisericii Noului Testament? Faptele 4:4,31; 8:4; 13:48,49; 17:2; 18:24,25

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat de acelaşi Duh care a lucrat prin Cuvânt pentru a schimba vieţile oamenilor. El este Cuvântul viu al lui Hristos.

5. De ce are Cuvântul lui Dumnezeu atâta putere de a schimba viaţa? 2 Petru 1:21; Evrei 4:12

„Energia creatoare, care a chemat lumile la viaţă, există în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere, generează viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; acceptată de voinţă şi primită în suflet, aduce cu ea viaţa Celui Infinit. Transformă firea şi reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 126

Biblia are putere transformatoare, deoarece a fost inspirată de acelaşi Duh care ne inspiră şi ne schimbă şi pe noi, pe măsură ce o citim. Când le prezentăm altora Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează la schimbarea vieţii lor prin acelaşi Cuvânt pe care L-a inspirat. Dumnezeu a făgăduit că binecuvântează Cuvântul Său, nu cuvintele noastre. Există putere în Cuvântul lui Dumnezeu, nu în speculaţiile omeneşti.

Joi, 30 iulie – Puterea transformatoare a Duhului Sfânt

Un studiu atent al cărţii Faptele apostolilor Îl descoperă pe Dumnezeu, prin Duhul Său, înfăptuind minuni în viaţa oamenilor. Această carte prezintă triumful Evangheliei asupra prejudecăţilor culturale, care transformă obiceiuri de-o viaţă, adânc înrădăcinate, şi îi învaţă pe oameni despre adevărul şi harul lui Hristos. Duhul Sfânt îi întâmpină pe oameni acolo unde se află ei, însă nu îi lasă acolo. În prezenţa Sa, ei sunt schimbaţi. Viaţa lor este transformată.

6. Ce ne învăţăm din următoarele experienţe de convertire despre puterea lui Dumnezeu de a schimba viaţa multor oameni, din diferite medii? Faptele 16:11-15,23-34; 17:33,34; 18:8

Ce diversitate uimitoare! Lidia era o femeie de afaceri prosperă, evreică, iar temnicerul din Filipi era un funcţionar public roman, din clasa de mijloc. Duhul Sfânt poate să ajungă la toate categoriile de oameni. Puterea Lui transformatoare îi cuprinde atât pe bărbaţi, cât şi pe femei, pe bogaţi şi pe săraci, pe cei şcoliţi, dar şi pe cei neşcoliţi.

Ultimele două personaje din listă sunt deopotrivă de remarcabile. Este vorba mai întâi de Dionisie Areopagitul. Areopagiţii atenieni făceau parte din consiliul judecătorilor care hotărau sentinţele. Ei erau membri proeminenţi şi foarte respectaţi ai societăţii greceşti.

Prin puterea Duhului Sfânt, slujirea apostolului Pavel a atins chiar şi pătura înaltă a societăţii. Crisp a fost un fruntaş al sinagogii. El era un conducător religios ancorat în gândirea Vechiului Testament, iar Duhul Sfânt a pătruns în mintea lui şi i-a schimbat viaţa. Aceste exemple arată că, atunci când dăm mărturie pentru Hristos şi le împărtăşim altora Cuvântul, Duhul Sfânt va face lucruri extraordinare în viaţa lor, indiferent de mediul şi cultura din care provin, de educaţie şi convingeri. Noi nu putem şi nici nu trebuie să facem presupuneri cu privire la cine poate sau nu poate să fie atins de Duhul Sfânt. Lucrarea noastră este să dăm mărturie oricui. Domnul va face restul.

De ce nu ar trebui niciodată să presupunem că cineva nu ar putea beneficia de nădejdea mântuirii?

Vineri, 31 iulie – Un gând de încheiere

Duhul Sfânt colaborează cu Tatăl şi cu Fiul în procesul de răscumpărare. În toate acţiunile noastre de a da mărturie, noi ne alăturăm Lui în lucrarea de salvare a oamenilor. El convinge inima cu privire la păcat şi creează oportunităţi. Prin Cuvânt, Duhul Sfânt luminează mintea şi descoperă adevărul. El sfărâmă prejudecăţile şi barierele culturale care întunecă viziunea despre adevăr şi eliberează de lanţurile obiceiurilor rele.

Când dăm mărturie pentru Isus, să ne amintim că noi cooperăm cu Duhul Sfânt! El este acolo înaintea noastră, pregătind inimile pentru primirea mesajului Evangheliei. El este cu noi, ca să mişte inimile oamenilor când facem un act obişnuit de bunătate, când le vorbim despre Isus, când facem un studiu biblic, când oferim o carte despre adevăr sau când participăm la o acţiune de evanghelizare. Duhul Sfânt va continua să lucreze în inima acelui om mult timp după ce l-am întâlnit, făcând totul pentru a-l conduce la cunoştinţa mântuirii.

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolul 5 „Darul Duhului”; Hristos, Lumina Lumii, capitolul 73 „Să nu vi se tulbure inima”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Proverbele 17-23
1. Ce fel de cuvinte nu se potrivesc în gura… cui?
2. Când se face prostul înţelept?
3. Ce anume este bine „să-ţi fie toate deodată pe buze”?
4. Spre ce anume „abia ţi-ai aruncat ochii” şi „nu mai este”?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Prezentarea Spiritului Profetic
5. Cum le recomandă Ellen G. White credincioşilor să-şi susţină poziţia şi ideile?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri. Poezia Şcolii de Sabat

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2020 Bucuria misiunii

„Martorii Mei”
STUDIUL 1 » 27 IUNIE – 3 IULIE
Puterea mărturiei personale
STUDIUL 2 » 4 IULIE – 10 IULIE
Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!
STUDIUL 3 » 11 IULIE – 17 IULIE
Puterea rugăciunii de mijlocire
STUDIUL 4 » 18 IULIE – 24 IULIE
Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt
STUDIUL 5 » 25 IULIE – 31 IULIE
Posibilităţi nelimitate
STUDIUL 6 » 1 AUGUST – 7 AUGUST
Răspândirea Cuvântului
STUDIUL 7 » 8 AUGUST – 14 AUGUST
Să slujim ca Isus
STUDIUL 8 » 15 AUGUST – 21 AUGUST
O atitudine de învingători
STUDIUL 9 » 22 AUGUST – 28 AUGUST
Un mod practic de a te implica
STUDIUL 10 » 29 AUGUST – 4 SEPTEMBRIE
Spune ce a făcut Isus pentru tine
STUDIUL 11 » 5 SEPTEMBRIE – 11 SEPTEMBRIE
Un mesaj care trebuie vestit
STUDIUL 12 » 12 SEPTEMBRIE – 18 SEPTEMBRIE
Un pas prin credinţă
STUDIUL 13 » 19 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011