Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Perspectiva biblică

STUDIUL 12 » 10 DECEMBRIE – 16 DECEMBRIE
Textul de memorat: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23)
0:00
0:00

Cartea Apocalipsa vorbeşte despre două mari forme de globalizare care se vor manifesta înainte de a doua venire a lui Isus. Capitolul 13 din Apocalipsa descrie globalizarea ereziei, când „tot pământul” se va mira şi va merge după fiara care iese din mare (Apocalipsa 13:3,7,8,12,16), în timp ce capitolul 14 subliniază globalizarea adevărului, când „Evanghelia veşnică” va fi predicată „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (v. 6, 7). În acele „vremuri grele” (2 Timotei 3:1), „orice vânt de învăţătură” va sufla (Efeseni 4:14) şi oamenii „îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite” (2 Timotei 4:4). „Satana îi va atrage pe oameni sub influenţa amăgirilor lui prin cele două mari erezii: nemurirea sufletului şi sfinţenia duminicii. În timp ce prima creează condiţiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 588).

De înţeles: Până când se vor manifesta aceste fenomene, să rămânem tari în credinţă şi în tot adevărul pe care îl avem despre natura omului şi a morţii; să căutăm să fim călăuziţi de Duhul Sfânt cu scopul de a fi pregătiţi la venirea în slavă a lui Hristos!

Duminică, 11 decembrie – Modelul Isus

1. Care sunt cele patru dimensiuni ale creşterii Domnului Isus menţionate în Luca 2:52?

Isus a fost Omul perfect, iar creşterea Sa a inclus toate dimensiunile de bază ale existenţei umane. „Isus creştea în înţelepciune [mintal], în statură [fizic] şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu [spiritual] şi înaintea oamenilor [social]” (Luca 2:52). „Mintea Sa era activă şi pătrunzătoare, cu o gândire şi o înţelepciune ce Îi depăşeau vârsta. Pe lângă acestea, caracterul Lui era armonios. Puterile minţii şi ale corpului se dezvoltau treptat, urmând legile naturale ale copilăriei. De mic, Isus a dat dovadă de o drăgălăşenie deosebită în purtare. Mâinile Sale binevoitoare erau întotdeauna gata să-i ajute pe alţii. El avea o răbdare pe care nimic nu o putea tulbura şi o onestitate care niciodată nu sacrifica integritatea. Deşi era neclintit ca o stâncă în privinţa principiilor, viaţa Sa dovedea gingăşia amabilităţii neegoiste” (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 68, 69).

2. Citeşte Matei 4:23. Cum putem implementa cât mai eficient azi cele trei aspecte ale lucrării lui Isus – învăţare, predicare şi vindecare?

Dacă recunoaştem că omul este o fiinţă complexă şi indivizibilă, atunci nu ne putem limita religia la aspectele spirituale. Adevărul ne cuprinde de fapt întreaga fiinţă, acoperă toată durata vieţii şi înglobează toate dimensiunile existenţei noastre. Aspectele noastre fizice şi spirituale sunt atât de bine integrate încât efectiv nu pot fi separate. Şi, deşi ca fiinţe căzute nu vom putea niciodată egala descrierea lui Isus de mai sus, prin harul lui Dumnezeu noi trebuie să-L imităm, fiindcă lucrarea de răscumpărare este aceea de a reface în om chipul Făcătorului său, de a readuce acest chip la starea de perfecţiune cu care a fost creat şi de a promova dezvoltarea corpului, a minţii şi a sufletului. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu caută să o facă în viaţa poporului Său ca parte a procesului de pregătire pentru întoarcerea lui Isus.

Când ne comparăm cu Isus, ne putem descuraja uşor. Dar, dacă ne fixăm privirea asupra jertfei lui Hristos, vom putea evita dezamăgirea din cauza comparaţiei între ce vedem în noi şi ce vedem la Isus?

Luni, 12 decembrie – Trupul ca un templu

Teoria dualistă despre un trup muritor şi un suflet nemuritor a dat naştere la diferite teorii cu privire la corpul uman. De exemplu, pentru filozofii greci antici, corpul uman era închisoarea sufletului, care era eliberat la moarte. Ca un ecou al acestui concept păgân, astăzi mulţi creştini cred că trupul este locuinţa temporară a sufletului nemuritor, care se va reuni cu trupul la înviere. În schimb, panteiştii au divinizat corpul uman; ei cred că Dumnezeu şi universul sunt unul şi acelaşi lucru. Din perspectiva lor, toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu şi corpul uman este parte din substanţa divină unică, integrală şi universală. Fiind înconjuraţi de teorii contradictorii pe această temă, noi trebuie să rămânem neclintiţi la ceea ce Biblia susţine despre natura omului.

3. Citeşte 1 Corinteni 6:19,20 şi 1 Corinteni 10:31. Ce schimbări pozitive adoptăm în stilul de viaţă când înţelegem că trupul nostru este „al lui Dumnezeu” şi „templul Duhului Sfânt”?

Adam şi Eva au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1:26,27), lucru care se reflecta nu doar în caracterul lor, ci şi în aspectul lor fizic. Fiindcă acel chip a fost pătat şi chiar ascuns de prezenţa păcatului, lucrarea de răscumpărare înseamnă readucerea oamenilor la starea lor iniţială, inclusiv a sănătăţii fizice, în măsura în care este posibil pentru nişte fiinţe fără acces la pomul vieţii. Această restaurare este un proces de-o viaţă, care se va încheia doar la a doua venire a lui Isus, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi când trupul muritor se va îmbrăca în nemurire (1 Corinteni 15:53,54).

Apostolul Ioan i-a scris prietenului său Gaius: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 2). Dacă admitem că fiinţa umană este o entitate indivizibilă şi că religia cuprinde toate aspectele vieţii umane, atunci ar trebui să considerăm de asemenea că sănătatea fizică este o datorie religioasă. Ar trebui să fim călăuziţi de principiul inspirat: „Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10:31). Dar să nu uităm că trăim încă într-o lume în care oamenii buni pot face tot posibilul, dar să sufere totuşi consecinţele naturii umane păcătoase şi ale mediului păcătos. Aşadar, să ne încredem în Dumnezeu şi să facem tot posibilul, iar rezultatele să le lăsăm în seama lui Dumnezeu!

Marţi, 13 decembrie – Gândul lui Hristos

Unii oameni cred că omul se schimbă dacă schimbă mediul. Categoric, trebuie să evităm locuri şi împrejurări care ne pot face mai vulnerabili în faţa ispitei (Psalmii 1:1; Proverbele 5:1-8). Dar problema noastră cu ispita şi păcatul poate fi rezolvată doar prin transformarea inimii (sau a minţii). Hristos a atins miezul problemei când a afirmat: „dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia” (Marcu 7:21,22). Aceasta înseamnă că, pentru schimbarea comportamentului, mintea noastră are nevoie de transformare.

4. Citeşte 1 Corinteni 2:16; Psalmii 24:3,4; Romani 12:2; Filipeni 4:8 şi Coloseni 3:2. Ce înseamnă a avea „gândul lui Hristos”?

Domnul a promis că, în cadrul „legământului nou”, avea să pună Legea Sa în mintea oamenilor şi să le-o scrie pe inimă (Ieremia 31:31-33; compară cu Evrei 8:8-10; 10:16). Nu este de mirare deci că în Predica de pe Munte Isus a extins şi adâncit semnificaţia poruncilor lui Dumnezeu până la nivelul gândurilor şi intenţiilor (vezi Matei 5:17-48). Aşadar, putem birui ispita doar prin harul transformator al lui Dumnezeu şi, la nivelul gândurilor şi al intenţiilor, ar trebui să cerem împlinirea acelei făgăduinţe, ca gândurile păcătoase să fie oprite.

Totuşi, indiferent cât de credincioşi suntem, în această viaţă nu vom atinge niciodată o stare de totală lipsă de păcat. Dar, dacă suntem în Hristos, suntem pe deplin acoperiţi de neprihănirea Sa. Deşi nu suntem încă desăvârşiţi, suntem consideraţi deja desăvârşiţi în El (Filipeni 3:12-15). „Când suntem uniţi cu Hristos, avem gândul lui Hristos. Curăţia şi dragostea strălucesc în caracter, iar blândeţea şi adevărul conduc viaţa. Însăşi expresia feţei este schimbată. Hristos, care locuieşte în suflet, exercită o putere de schimbare, iar aspectul exterior dovedeşte că în interior domnesc pacea şi bucuria” (Ellen G. White, Solii alese, vol. 1, p. 337). Doar printr-o predare zilnică, printr-o moarte zilnică faţă de sine, printr-un efort zilnic hotărât de a ne supune lui Isus, putem avea în viaţa noastră acest gen de transformare.

Imaginează-ţi cum ar fi viaţa ta dacă ai putea opri chiar şi gândurile păcătoase. Cât de diferită ar fi viaţa ta? Care este singura cale posibilă ca aceasta să fie şi experienţa ta?

Miercuri, 14 decembrie – Îndrumarea Duhului Sfânt

Duhul Sfânt este agentul puternic al lui Dumnezeu care toarnă dragostea Tatălui în inima noastră (Romani 5:5), ne conduce la o adevărată experienţă salvatoare (Ioan 16:7-11), ne ghidează spre tot adevărul (Ioan 16:13) şi ne dă puterea de a împlini misiunea Evangheliei (Faptele 1:8). Fiindcă Duhul Sfânt este cel care contracarează acţiunea de degradare a lui Satana, nu este de mirare că Satana încearcă prin toate mijloacele să distorsioneze înţelegerea noastră cu privire la natura şi lucrarea Duhului Sfânt. În timp ce unii Îi neagă personalitatea, alţii accentuează darurile Duhului în detrimentul puterii Sale transformatoare.

5. Citeşte Faptele 8:4-24. Simon voia să primească darurile Duhului Sfânt fără să fie reînnoit de Duhul lui Dumnezeu. Cum se manifestă în zilele noastre aceeaşi atitudine?

Copii ai lui Dumnezeu sunt acei oameni care sunt călăuziţi de Duhul Sfânt (Romani 8:14) în tot adevărul Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 16:13; 17:17). Isus a rostit o avertizare în termeni clari. Citeşte-o în Matei 7:21-23. Duhul Sfânt niciodată nu îl conduce pe om departe de Cuvântul lui Dumnezeu – pe care El Însuşi l-a inspirat -, ci îl conduce întotdeauna pe om în conformitate cu acel Cuvânt.

Acelaşi Duh Sfânt care ne ghidează în tot adevărul ne dă şi putere să îi conducem pe alţii la acel adevăr minunat (Matei 28:18-20; Faptele 1:8). În timp ce ne îndeplinim misiunea sfântă, avem sprijinul Lui special. Aşadar, în fiecare dimineaţă trebuie să îngenunchem înaintea Domnului şi să ne reînnoim jurământul de consacrare faţă de El. Dacă facem aşa, El ne va oferi prezenţa Duhului Său, cu puterea Lui înviorătoare şi sfinţitoare.

Trebuie în acelaşi timp să fim deschişi la îndrumarea Sa prin luarea unor decizii conştiente, în fiecare zi, de a face ce ştim că este bine şi de a evita ce ştim că este rău. Cu alte cuvinte, doar atunci când căutăm să trăim cum ar trebui, prin puterea dată de Dumnezeu, vom fi deschişi să primim în viaţa noastră acea putere a Duhului Sfânt promisă de Dumnezeu.

De ce este important să ne rugăm în fiecare dimineaţă să fim deschişi la călăuzirea Duhului Sfânt în viaţa noastră?

Joi, 15 decembrie – Pregătiţi pentru revenirea Lui

Trăim într-o lume frenetică, cu prea multe nevoi artificiale şi distrageri atrăgătoare. Dacă nu suntem atenţi, acestea ne pot fura tot timpul şi ne pot inversa priorităţile. Iar acesta nu este doar un alt efect al lumii noastre cibernetice globalizate; creştinii din toate timpurile, într-o măsură sau alta, trebuie să fie vigilenţi la încercările lui Satana de a-i distrage de la ceea ce contează cu adevărat în această viaţă. În lipsa vigilenţei, este cineva care să nu fie în pericolul de a-şi îndepărta privirea de la Domnul şi a persista asupra lucrurilor lumeşti, senzuale – lucruri care, în final, nu ne aduc satisfacţie şi care până la urmă pot duce la ruina noastră spirituală?

6. Citeşte 2 Petru 3:14 şi 1 Ioan 3:1-3. Ce diferenţă observi între pregătirea personală pentru cea de-a doua venire şi faptul de a fi gata pentru acel eveniment glorios?

Deseori, noţiunea de pregătire continuă pentru a doua venire devine o scuză pentru amânare. Această noţiune poate foarte uşor să determine pe oricine să se relaxeze, pe premisa robului rău: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” (Matei 24:48).

7. Citeşte Psalmii 95:7,8; Evrei 3:7,8,15 şi Evrei 4:7. Ce ne spun aceste versete despre faptul de a fi gata chiar acum?

Din perspectivă biblică, momentul mântuirii este întotdeauna cel prezent şi niciodată mâine (vezi Psalmii 95:7,8; Evrei 3:7,8,15; 4:7). Mai mult chiar, dacă nu are loc o convertire semnificativă, vom continua să fim ceea ce suntem chiar acum. Timpul în sine nu îi converteşte pe cei neconvertiţi. Adevărul este că, dacă nu creştem continuu în har şi nu perseverăm în credinţă, tendinţa va fi aceea de a aluneca, de a deveni împietriţi, sceptici, cinici şi chiar necredincioşi.

Din această perspectivă putem spune că fiecare zi din viaţa noastră reprezintă viaţa noastră în miniatură. Aşadar, prin harul lui Dumnezeu, ar trebui să ne facem planuri de viitor, dar şi să trăim fiecare zi fiind gata pentru întoarcerea lui Isus – mai ales că, din cauza situaţiilor neprevăzute de viaţă, ziua de azi ar putea fi ultima noastră zi.

Cum ai putea astăzi să fii pregătit pentru revenirea lui Isus? Dezbate răspunsul tău cu prietenii sau în cadrul grupei de la Şcoala de Sabat.

Vineri, 16 decembrie

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Divina vindecare, capitolul „Vindecarea minţii”, Sfinţirea vieţii, capitolul „Adevărul în contrast cu teoriile false

„Marea luptă se apropie de sfârşit. Fiecare veste despre calamităţile de pe mare sau de pe uscat este o mărturie că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. O declară războaiele şi veştile de războaie. Oare există vreun creştin a cărui inimă să nu bată mai repede când anticipează marile evenimente care ne stau în faţă? Domnul vine. Auzim paşii unui Dumnezeu care Se apropie” (Ellen G. White, Maranatha, p. 220).

„Trăiţi viaţa de credinţă zi după zi. Nu vă îngrijoraţi şi nu vă agitaţi cu privire la perioada de criză, trăind astfel un timp de necaz înainte de vreme. Nu gândiţi: «Mi-e teamă că nu voi face faţă zilei celei mari de probă.» Voi trebuie să trăiţi în prezent, pentru ziua de azi şi atât. Ziua de mâine nu vă aparţine. Astăzi trebuie să obţineţi biruinţa asupra sinelui. Astăzi trebuie să luptaţi lupta cea bună. Astăzi trebuie să credeţi că Dumnezeu vă binecuvântează. Şi, pe măsură ce obţineţi biruinţa asupra întunericului şi necredinţei, veţi îndeplini cerinţele Învăţătorului şi veţi deveni o binecuvântare pentru cei din jurul vostru” (Ellen G. White, în Signs of the Times, 20 octombrie 1887).

STUDIU ZILNIC – BIBLIA ŞI CARTEA RUGĂCIUNEA

Biblia: 2 Împăraţi 12 – 18;
1. Din ce cauză a murit Elisei?
2. De care altar nu îi păsa regelui Zaharia?
3. Când a trimis Domnul lei împotriva oamenilor?
4. Ce i-a făcut Ezechia lui Nehuştan şi de ce?

Ellen G. White, Rugăciunea, capitolul 11 (de la par. „Dumnezeu răspunde la rugăciune la timpul rânduit de El”)
5. De ce întârzie Dumnezeu cu răspunsul la rugăciune?

Aici puteţi citi cartea Rugăciunea de Ellen G. White.
Aici puteţi asculta cartea Rugăciunea de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Rugăciunea.pdf

Ştirile de Sabat (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Veştile misionare (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet a Departamentului „Şcolii de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2022 Despre moarte şi speranţa vieţii veşnice

Răzvrătire într-un univers perfect
STUDIUL 1 » 24 SEPTEMBRIE – 30 SEPTEMBRIE
Moartea într-o lume a păcatului
STUDIUL 2 » 1 OCTOMBRIE – 7 OCTOMBRIE
Înţelegerea naturii umane
STUDIUL 3 » 8 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE
Speranţa, în Vechiul Testament
STUDIUL 4 » 15 OCTOMBRIE – 21 OCTOMBRIE
Învierile de dinainte de cruce
STUDIUL 5 » 22 OCTOMBRIE – 28 OCTOMBRIE
El a murit pentru noi
STUDIUL 6 » 29 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE
Victoria lui Isus asupra morţii
STUDIUL 7 » 5 NOIEMBRIE – 11 NOIEMBRIE
Speranţa, în Noul Testament
STUDIUL 8 » 12 NOIEMBRIE – 18 NOIEMBRIE
Pasaje care se contrazic
STUDIUL 9 » 19 NOIEMBRIE – 25 NOIEMBRIE
Flăcările iadului
STUDIUL 10 » 26 NOIEMBRIE – 2 DECEMBRIE
Înşelăciunile de la sfârşitul timpului
STUDIUL 11 » 3 DECEMBRIE – 9 DECEMBRIE
Perspectiva biblică
STUDIUL 12 » 10 DECEMBRIE – 16 DECEMBRIE
Judecata
STUDIUL 13 » 17 DECEMBRIE – 23 DECEMBRIE
Toate lucrurile noi
STUDIUL 14 » 24 DECEMBRIE – 30 DECEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Evanghelia după Marcu
Trimestrul 3-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011