Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Refacerea finală a unităţii

STUDIUL 13 » 22 DECEMBRIE - 28 DECEMBRIE
Textul de memorat: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2 Petru 3:13)
0:00
0:00

Una dintre marile făgăduinţe ale Bibliei este aceea că Isus va reveni. Fără ea, nu am avea nimic, fiindcă ne-am legat toate speranţele de ea şi de ceea ce ne va aduce ea. Când Hristos va reveni pe norii cerului, tot ce este pământesc şi omenesc, şi prin urmare trecător şi câteodată chiar fără rost, va dispărea. După ce vom petrece o mie de ani în cer, pământul acesta distrus de războaie, foamete, boli şi tragedii va fi făcut nou şi va deveni locuinţa celor răscumpăraţi, reuniţi în sfârşit cu Domnul lor şi unii cu alţii.

Speranţa revenirii lui Hristos este o temă importantă a Noului Testament. Creştinii au aşteptat secole la rând împlinirea acestei promisiuni. Şi noi, adventiştii de ziua a şaptea, aşteptăm cu dor întoarcerea Sa. Chiar numele nostru are această semnificaţie.

Tema acestui ultim studiu este făgăduinţa aceasta şi relaţia ei cu unitatea creştină. Unitatea noastră în Hristos este deseori ameninţată de limitele şi de slăbiciunile noastre umane. Însă, la revenirea Domnului, nu vom mai avea motive să căutăm soluţii pentru a combate dezbinarea, pentru că nu va mai exista dezbinare. Vom fi una cu Domnul şi unii cu alţii.

Duminică, 23 decembrie – Asigurarea revenirii lui Hristos

1. Ce ne spune următoarea făgăduinţă a Domnului Isus despre viaţa pe care o vor trăi cei răscumpăraţi pe Noul Pământ? Ioan 14:1-3

Primii creştini numeau revenirea lui Hristos „fericita nădejde” (Tit 2:13). Ei se aşteptau ca toate profeţiile şi făgăduinţele din Scriptură să se împlinească atunci. Toţi cei care îl iubesc pe Hristos aşteaptă cu nerăbdare ziua în care vor putea vorbi cu El faţă în faţă. Cuvintele Sale din aceste versete ne sugerează că relaţia noastră cu El şi cu ceilalţi credincioşi va fi strânsă şi apropiată.

Creştinii cred în făgăduinţa aceasta pentru că Biblia ne asigură că ea se va împlini. Noi avem această certitudine, deoarece credem ce a spus Isus: „Mă voi întoarce” (Ioan 14:3). Şi pentru că a doua Sa venire a fost anunţată încă din Vechiul Testament, la fel ca prima Sa venire. Înainte de potop, Dumnezeu i-a dezvăluit patriarhului Enoh că venirea în slavă a lui Mesia avea să pună capăt păcatului – vezi luda vers. 14,15.

Cu o mie de ani înainte de prima venire a Domnului, regele David a prorocit că Mesia avea să vină pentru a-i strânge pe credincioşii Lui: „Dumnezeul nostru vine şi nu tace. … El strigă spre ceruri sus şi spre pământ ca să judece pe poporul Său: «Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!»„ (Psalmii 50:3-5).

A doua venire a lui Isus este strâns legată de prima. Profeţiile despre naşterea şi lucrarea Sa (Geneza 3:15; Mica 5:2; Isaia 11:1; Daniel 9:25,26) se află la temelia speranţei şi încrederii noastre în făgăduinţele revenirii. Hristos „S-a arătat o singură dată ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. … Tot aşa Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evrei 9:26,28).

Ce speranţă si mângâiere sufletească îţi insuflă acum făgăduinţa revenirii Sale?

Luni, 24 decembrie – Făgăduinţa refacerii

2. Ce făgăduinţă este dată prin Isaia despre locuinţa veşnică a celor răscumpăraţi? Isaia 11:1-10

Biblia începe cu istoria creării pământului (Geneza 1, 2). Descrie lumea frumoasă şi armonioasă dăruită primilor noştri părinţi, Adam şi Eva. Iar în ultimele două capitole, ne spune că Dumnezeu va crea o lume perfectă şi armonioasă pentru oamenii răscumpăraţi (Apocalipsa 21, 22), va reface pământul după ravagiile păcatului.

Biblia repetă că locuinţa veşnică a celor răscumpăraţi va fi un loc real, nu imaginar sau un vis. Cei răscumpăraţi vor putea să vadă, să audă, să miroasă, să atingă şi să simtă noua realitate. Profeţia din Isaia 11 anunţă venirea lui Mesia, Iniţiatorul noii ere. El va pune capăt violenţei şi va aduce pacea veşnică. Domnia lui Dumnezeu pe Noul Pământ va aduce armonia în univers.

3. Ce lucruri vor dispărea atunci pentru totdeauna? Apocalipsa 21:1-5

„Pe măsură ce vor trece, unul după altul, anii veşniciei vor aduce descoperiri mai bogate şi pline de slavă cu privire la Dumnezeu şi cu privire la Hristos. După cum cunoaşterea este progresivă, tot aşa dragostea, respectul şi fericirea vor creşte. Cu cât oamenii vor învăţa mai mult despre Dumnezeu, cu atât admiraţia lor faţă de caracterul Său va fi mai mare. Când Domnul Isus le va descoperi bogăţiile răscumpărării şi reuşitele uimitoare din marea luptă cu Satana, inima celor răscumpăraţi va bate cu un devotament mai puternic, iar ei îşi vor atinge harpele de aur cu o mână mai sigură şi zeci de mii şi de zece ori câte zece mii de mii de voci se vor uni într-un imn măreţ de laudă.” – Ellen G. White, Istoria mântuirii, ed. 2010, p. 339

Cum putem începe să cunoaştem caracterul lui Dumnezeu? Ce trăsătură a caracterului Său se descoperă în armonia şi unitatea dintre credincioşi?

Marţi, 25 decembrie – Învierea şi refacerea relaţiilor

Încă din primele zile ale existenţei bisericii, făgăduinţa revenirii lui Hristos le-a dat curaj credincioşilor şi i-a susţinut mai ales în încercări. Oricât de grele erau luptele lor, oricât de mari le erau durerile şi întristările, ei aveau speranţa revenirii lui Hristos şi toate făgăduinţele frumoase pe care le include aceasta.

4. Ce făgăduinţe găsim în 1 Tesaloniceni 4:13-18? Ce aflăm de aici despre speranţa refacerii relaţiilor?

Un aspect important al întemeierii împărăţiei lui Dumnezeu este strângerea celor aleşi: „El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24:31). În timp ce aleşii sunt adunaţi, cei drepţi care au murit vor fi înviaţi şi vor primi nemurirea (1 Corinteni 15:52,53): „întâi vor învia cei morţi în Hristos” (1 Tesaloniceni 4:16). Acesta este momentul mult aşteptat de noi toţi! Cei înviaţi se vor reîntâlni cu cei care le-au dus dorul. Pavel anticipează acest eveniment cu următoarele cuvinte: „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte? (1 Corinteni 15:55).

La înviere, cei credincioşi ies din morminte, dar nu aşa cum au fost depuşi în ele, cu trupul bolnav, îmbătrânit şi desfigurat, ci cu un trup nou, nemuritor, desăvârşit, fără semnele păcatului, cauza degradării. Sfinţii trăiesc împlinirea lucrării Domnului Hristos de refacere şi reflectă chipul desăvârşit al lui Dumnezeu, aşa cum a intenţionat El la crearea lumii (Geneza 1:26; 1 Corinteni 15:46-49).

La revenirea lui Isus, când cei morţi în Hristos sunt readuşi la viaţă, cei drepţi în viaţă vor fi schimbaţi şi vor primi şi ei un corp nou şi desăvârşit (1 Corinteni 15:53). Astfel, cei răscumpăraţi, cei înviaţi şi cei vii transformaţi, îl vor întâmpina împreună pe Domnul şi vor fi întotdeauna cu El (1 Tesaloniceni 4:17).

Azi, mulţi creştini caută explicaţii naturale chiar si pentru minuni. Ce ne spune făgăduinţa învierii despre faptul că salvarea noastră este posibilă doar prin lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu?

Miercuri, 26 decembrie – Un pământ nou pentru cei răscumpăraţi

Şi Isaia, şi Ioan au văzut în viziune Noul Pământ (Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1).

5. Cum descrie Ioan frumoasa cetate a celor răscumpăraţi? Ce înţelegem de aici despre unitatea şi armonia care vor exista acolo? Apocalipsa 21:2,9-27

6. Râul cu apa vieţii şi pomul vieţii sunt alte două lucruri importante din noua cetate. Care va fi scopul lor pe Noul Pământ? Apocalipsa 22:1-5

Pomul vieţii, la care Adam nu a mai avut acces în urma neascultării (Geneza 3:22-24), se va regăsi Edenul refăcut. Accesul la el le este promis tuturor celor care vor birui (Apocalipsa 2:7). El aduce douăsprezece feluri de rod, câte unul diferit în fiecare lună, fapt care poate explica de ce, pe Noul Pământ, „«în fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea», zice Domnul” (Isaia 66:23). Faptul că „frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor” subliniază intenţia lui Dumnezeu de a înlătura toate barierele dintre oameni şi de a întoarce omenirea la planul iniţial: unificarea tuturor popoarelor într-o singură familie plină de armonie şi pace.

„«Vindecarea neamurilor» are sensul figurat de îndepărtare a tuturor barierelor şi separărilor naţionale şi lingvistice (…). Popoarele nu mai sunt «neamuri», ci sunt reunite într-o singură familie ca popor adevărat al lui Dumnezeu (…). Frunzele pomului vieţii, cu proprietăţile lor vindecătoare, vor tămădui toate rănile – rasiale, etnice, tribale sau lingvistice – care au fărâmiţat şi divizat omenirea atâtea secole.” – Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, p. 593

Joi, 27 decembrie – Viaţa pe Noul Pământ

7. Ce i s-a descoperit lui Isaia despre viaţa pe Noul Pământ? Isaia 35:4-10; 65:21-25

În cartea lui Isaia, întâlnim de câteva ori cuvântul „nou”: „lucruri noi” (42:9; 48:6), „o cântare nouă” (42:10), „ceva nou” (43:19), „un nume nou” (62:2). În capitolul 65 este vorba despre o nouă ordine a lucrurilor. Între toate fiinţele create de Dumnezeu este pace şi armonie. Blestemele legământului abătute asupra ţării din cauza neascultării şi răzvrătirii (Leviticul 26:14-17, Deuteronomul 28:30) vor fi înlăturate pentru totdeauna, fiindcă păcatul nu mai există.

Cum va fi să trăim într-un loc atât de frumos? Ne vom mai recunoaşte prietenii şi rudele după ce vom primi nemurirea şi vom fi refăcuţi complet după chipul lui Dumnezeu? Ucenicii L-au recunoscut pe Domnul Hristos după înviere. Maria L-a recunoscut după glas (Ioan 20:11-16). Toma L-a recunoscut după înfăţişare (Ioan 20:27,28). Ucenicii care mergeau spre Emaus L-au recunoscut după modul în care S-a purtat la masă (Luca 24:30,31,35). Deci, dacă vom învia în trup la fel cum a înviat Isus, ne vom recunoaşte unii pe alţii şi vom fi împreună pentru veşnicie!

„Acolo, cei răscumpăraţi vor cunoaşte aşa cum sunt cunoscuţi. Dragostea şi compasiunea pe care însuşi Dumnezeu le-a sădit în suflet îşi vor găsi acolo manifestarea cea mai profundă şi cea mai plăcută. Comuniunea curată cu fiinţele sfinte, socializarea armonioasă cu îngerii cereşti şi cu toţi credincioşii din toate timpurile care şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului, legăturile sfinte care unesc întreaga familie din cer şi de pe pământ (vezi Efeseni 3:15) – toate acestea constituie motivul fericirii celor răscumpăraţi.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 677

Cum ne putem forma obiceiul de a ne gândi la lucrurile care nu se văd si care sunt veşnice (2 Corinteni 4:16-18) si de a ne bucura de ele încă de pe acum?

Vineri, 28 decembrie – Un gând de încheiere

„Învierea şi înălţarea Domnului nostru sunt o dovadă sigură a biruinţei sfinţilor asupra morţii şi a mormântului şi o garanţie că cerul le este deschis celor care îşi spală veşmintele caracterului şi le albesc în sângele Mielului. Domnul Isus S-a înălţat la Tatăl ca reprezentant al neamului omenesc şi Dumnezeu îi va duce pe cei care reflectă chipul Său ca să privească şi să fie părtaşi împreună cu El la slava Lui.

Sunt locaşuri pentru pelerinii de pe pământ. Există veşminte pentru cei neprihăniţi, cu coroane de slavă şi lauri ai victoriei. Toate câte ne-au produs necazuri, în providenţa lui Dumnezeu, în lumea viitoare se vor limpezi. Lucrurile care au fost greu de înţeles îşi vor găsi explicaţie. Tainele harului vor fi desfăşurate în faţa noastră. Acolo unde mintea noastră limitată nu a putut vedea decât confuzie şi făgăduinţe încălcate, vom vedea cea mai desăvârşită şi frumoasă armonie. Vom vedea că dragostea infinită a fost cea care a rânduit experienţele care ni s-au părut cele mai grele. Pe măsură ce ne dăm seama de grija duioasă a Aceluia care face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine nostru, ne vom bucura cu o bucurie de nespus şi plină de slavă.” – Ellen G. White, Sfaturi pentru biserică, ed. 2000, p. 457

Pentru studiu suplimentar: Sfaturi pentru biserică, cap. „Iată, Eu vin curând”, ed. 2000, pp. 453-459.

BIBLIA ŞI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Exodul 13-19
1. De ce nu i-a condus Domnul pe israeliţi pe cel mai scurt drum?
2. Ce metal este amintit pentru a ilustra scufundarea rapidă a egiptenilor în mare?
3. Cum a fost posibil ca urmaşii israeliţilor să vadă mana, chiar şi după încetarea acesteia?
4. De unde aflăm că israeliţii aveau preoţi înainte de stabilirea sistemului preoţesc?

Istoria mântuirii, capitolul 44
5. Cum se deosebesc cele două clase care există între cei ce se pretind urmaşi ai Domnului?

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat” din meniul „Departamente”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).
Ştirile de Sabat video pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia (secţiunea „Ştirile de Sabat”) sau YouTube (canalul „Conferinta Muntenia – Biserica Adventista de Ziua a Saptea”).
De pe YouTube se poate descărca cu YTD Video Downloader
.

Calendar_2018_4_oct-nov-dec jpg
Calendar_2018_4_oct-nov-dec pdf
Studiile Biblice, trim. IV/2018-Unitatea în Hristos; într-un fişier (ediţia Audio): doc .
Studiile Biblice, trim. IV/2018-Unitatea în Hristos; într-un fişier (ediţia Audio): pdf .
Studiile Biblice, trim. IV/2018-Unitatea în Hristos; într-un fişier (ediţia EVS): pdf .
Textele Studiilor, trim. IV/2018-Unitatea în Hristos; într-un fişier (ediţia Audio): doc .
Textele Studiilor, trim. IV/2018-Unitatea în Hristos; într-un fişier (ediţia Audio): pdf .

Comentarii pentru zecimi şi daruri 2018 (descarcă/download) . Aceste comentarii au fost pregătite de Departamentul Administrarea Creştină a Vieţii, Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2018 Unitatea în Hristos

Crearea lumii şi căderea în păcat
STUDIUL 1 » 29 SEPTEMBRIE - 5 OCTOMBRIE
Cauzele discordiei
STUDIUL 2 » 6 OCTOMBRIE - 12 OCTOMBRIE
„Ca toţi să fie una”
STUDIUL 3 » 13 OCTOMBRIE - 19 OCTOMBRIE
Secretul unităţii
STUDIUL 4 » 20 OCTOMBRIE - 26 OCTOMBRIE
Experienţa unităţii în biserica primară
STUDIUL 5 » 27 OCTOMBRIE-2 NOIEMBRIE
Metafore ale unităţii
STUDIUL 6 » 3 NOIEMBRIE - 9 NOIEMBRIE
Când apar conflicte
STUDIUL 7 » 10 NOIEMBRIE - 16 NOIEMBRIE
Unitatea în credinţă
STUDIUL 8 » 17 NOIEMBRIE - 23 NOIEMBRIE
Cea mai convingătoare dovadă
STUDIUL 9 » 24 NOIEMBRIE - 30 NOIEMBRIE
Unitatea şi refacerea relaţiilor
STUDIUL 10 » 1 DECEMBRIE - 7 DECEMBRIE
Unitate în închinare
STUDIUL 11 » 8 DECEMBRIE – 14 DECEMBRIE
Organizaţia bisericii şi unitatea
STUDIUL 12 » 15 DECEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Refacerea finală a unităţii
STUDIUL 13 » 22 DECEMBRIE - 28 DECEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011