Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Curăţirea sanctuarului

STUDIUL 9 » 22 FEBRUARIE – 28 FEBRUARIE
Textul de memorat: „Şi el mi-a zis: «Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!»” (Daniel 8:14)
0:00
0:00

Viziunea descrisă în Daniel 8 i-a fost dată profetului în 548/547 Î.Hr. şi ne oferă câteva clarificări semnificative cu privire la judecata despre care se vorbeşte în Danie! 7. Spre deosebire de viziunile din Daniel 2 şi 7, viziunea din Daniel 8 nu include Babilonul, ci începe cu Medo-Persia deoarece, la acel moment, Babilonul era în cădere şi persanii urmau să înlocuiască Babilonul ca următoarea putere mondială. Viziunea din Daniel 8 este paralelă cu cea din Daniel 7. Limbajul şi simbolurile se schimbă în Daniel 8, deoarece aduc în atenţie curăţirea sanctuarului ceresc în legătură cu Ziua cerească a Ispăşirii. Astfel, contribuţia distinctă a viziunii din Daniel 8 constă în faptul că se concentrează pe aspecte ale sanctuarului ceresc, Dacă Daniel 7 ne arată judecata cerească şi pe Fiul omului primind împărăţia, Daniel 8 ne prezintă curăţirea sanctuarului ceresc. Paralelele dintre aceste două capitole arată că scena curăţirii sanctuarului ceresc din Daniel 8 corespunde scenei judecăţii din Daniel 7.

Duminică, 23 februarie – Alte simboluri

1. Despre ce este vedenia din Daniel 8 şi care este paralela cu cele din capitolele 2 şi 7?

La fel ca în Daniel 2 şi 7, şi aici este prezentată o vedenie despre apariţia şi căderea imperiilor lumii, deşi cu un simbolism diferit. Acest simbolism are legătură directă cu sanctuarul lui Dumnezeu. În acest caz, simbolul berbecului şi al ţapului este folosit datorită legăturii lor cu ritualuri de la sanctuar din Ziua Ispăşirii, un timp al judecăţii pentru Israelul din vechime. Berbecii şi ţapii erau folosiţi ca daruri de jertfă în serviciul de la sanctuar. Dar aceştia doi sunt menţionaţi împreună doar în Ziua Ispăşirii. Astfel, aceste două animale sunt alese intenţionat aici pentru a evoca Ziua Ispăşirii, un element important al acestei vedenii.

În continuare, Daniel a văzut un berbec împungând în trei direcţii diferite: spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi (Daniel 8:4). Această mişcare triplă indică extinderea acestei puteri: „Nido fiară nu putea să-i stea împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia şi a ajuns puternic” (vers. 4). După cum a explicat îngerul, berbecul cu două coarne reprezintă Imperiul Medo-Persan (vers. 20), iar cele trei direcţii indicau, în sens literal, cele trei cuceriri majore ale acestei puteri.

Apoi, a apărut un ţap cu un corn mare, reprezentând Imperiul Grec sub conducerea lui Alexandru cel Mare (vers. 21). Ţapul se mişca pe pământ „fără să se atingă de el” (vers. 5), ceea ce înseamnă că se mişca repede. Simbolismul transmite rapiditatea cuceririlor lui Alexandru, reprezentată în capitolul 7 printr-un pardos înaripat. Dar, după cum indică profeţia, când ţapul „a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare” (vers. 8) şi au apărut alte patru coarne, care se îndreptau spre cele patru puncte cardinale. Acest lucru s-a împlinit la moartea lui Alexandru în Babilon, în iunie 323 Î.Hr., când împărăţia lui a fost împărţită între cei patru generali ai săi.

Între Daniel 2:38 şi Daniel 8:20,21, trei din cele patru imperii prezentate în vedenii au fost numite, ca să ştim exact despre ce este vorba, lucru care confirmă corectitudinea interpretării acestor profeţii.

Luni, 24 februarie – Apariţia cornului mic

2. În ce direcţii se mişcă acest corn mic şi de ce este important pentru noi să înţelegem? Daniel 8:8-12

După ce sunt prezentate cele patru coarne care se întind în cele patru vânturi ale cerului, Biblia ne spune că din unul a ieşit un corn mic. Întrebarea care se ridică este dacă acest corn (putere) iese din unul dintre cele patru coarne – care, după cum am văzut şi ieri, îi reprezintă pe cei patru generali ai lui Alexandru -sau din cele patru vânturi. Structura gramaticală a textului în limba originală indică faptul că acest corn iese din unul dintre cele patru vânturi ale cerului. Din moment ce această putere apare după Imperiul Grec şi după cele patru ramificaţii ale sale, înţelegerea generală este că acest corn este Roma, mai întâi păgână şi apoi papală. „Cornul cel mic reprezintă Roma în ambele faze ale ei, păgână şi papală. Daniel a văzut mai întâi Roma în faza păgână, imperială, care lupta împotriva poporului iudeu şi a primilor creştini şi apoi în faza papală, continuând până în zilele noastre şi în viitor.” – CBAZŞ, voi. 4, p. 841

Conform textului biblic, cornul cel mic „s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit şi spre ţara cea minunată” (Daniel 8:9). Aceste trei direcţii corespund cu cele trei zone majore care au căzut sub dominaţia Romei imperiale.

Pe măsură ce cornul cel mic devine principalul personaj în vedenie, atenţia se mută pe extinderea sa verticală. În această privinţă, cornul acesta corespunde direct cu cornul cel mic din Daniel 7, după cum ne arată şi următoarele comparaţii: (1) ambele coarne sunt mici la început (Daniel 7:8; 8:9). (2) Ambele devin mari mai târziu (Daniel 7:20; 8:9). (3) Ambele sunt puteri persecutoare (Daniel 7:21,25; 8:10,24). (4) Ambele se înalţă singure şi rostesc blasfemii (Daniel 7:8,20,25; 8:10,11,25). (5) Ambele au în vizor poporul lui Dumnezeu (Daniel 7:25; 8:24). (6) Ambele au acţiuni clar delimitate de timpul profetic (Daniel 7:25; 8:13,14). (7) Ambele se întind până la sfârşitul timpului (Daniel 7:25,26; 8:17,19). (8) Şi ambele au parte de o distrugere supranaturală (Daniel 7:11,26; 8:25). Nu în ultimul rând, deoarece cornul cel mic din Daniel 7 reprezintă papalitatea, înălţarea cornului mic din Daniel 8 până la Căpetenia oştirii trebuie să reprezinte aceeaşi putere. Astfel, la fel ca în Daniel 2 şi 7, principala putere finală este Roma, atât imperială, cât şi papală.

Marţi, 25 februarie – Atacul asupra sanctuarului

3. Ce ni se spune că va face cornul cel mic? Daniel 8:10-12

În Daniel 8:10, cornul cel mic încearcă să „copieze”, la nivel spiritual, eforturile constructorilor Turnului Babei (Geneza 11:4). Termenii „oştire” şi „stele” pot desemna poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Israel este numit „oştirea Domnului” (Exodul 12:41). Daniel îi prezintă pe copiii credincioşi ai lui Dumnezeu ca stele strălucitoare (Daniel 12:3). În mod evident, aici nu este vorba de un atac literal asupra corpurilor cereşti, ci despre persecutarea copiilor lui Dumnezeu, a căror „cetăţenie este în ceruri” (Filipeni 3:20). Deşi mii de creştini au fost ucişi de împăraţii păgâni, relatarea se concentrează pe acţiunile cornului mic îndreptate împotriva sanctuarului. Împlinirea finală a acestei profeţii trebuie să fie legată de Roma papală şi persecuţia exercitată de ea de-a lungul secolelor.

De asemenea, Daniel 8:11 vorbeşte despre „căpetenia oştirii” (n.tr.: prinţul oştirii, KJV), care în alt loc este numit de Daniel „Unsul” (Daniel 9:25; n.tr.: Prinţul Mesia, KJV), „voievodul vostru Mihail” (Daniel 10:21- prinţul Mihail, KJV) şi „marele voievod Mihail” (Daniel 12:1). Această expresie nu poate fi folosită pentru nimeni altcineva decât pentru Isus Hristos. El este Prinţul „oştirii” menţionate mai sus şi Marele-Preot din ceruri. Astfel, papalitatea şi sistemul religios pe care îl reprezintă umbresc şi încearcă să preia rolul preoţesc al lui Isus.

În Daniel 8:11, „jertfa necurmată” aminteşte ce se întâmpla în sanctuarul pământesc pentru a marca aspectele diverse şi continue ale serviciilor ceremoniale – jertfele şi mijlocirea. Prin aceste servicii, păcătoşii erau iertaţi şi păcatele lor erau transferate asupra sanctuarului. Acest sistem pământesc reprezenta lucrarea de mijlocire a lui Hristos în sanctuarul ceresc. După cum arată profeţia, papalitatea a schimbat mijlocirea lui Hristos cu mijlocirea preoţilor. Prin această închinare falsă, cornul cel mic „atacă” lucrarea de mijlocire a lui Hristos din sanctuar.

„Cornul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început” (Daniel 8:12). Însuşi Isus spune despre El că este adevărul (Ioan 14:6) şi ne îndreaptă privirea spre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul (Ioan 17:17). Papalitatea a interzis traducerea Bibliei în limba poporului, a pus interpretarea Bibliei sub autoritatea bisericii şi a ridicat tradiţia la acelaşi nivel cu Biblia în teorie, dar, în practică, tradiţia este pusă mai sus decât Biblia ca îndreptar suprem al credinţei.

De ce trebuie să cunoaştem şi să respectăm adevărul biblic, mai presus decât tradiţia?

Miercuri, 26 februarie – Curăţirea sanctuarului

4. Ce i se descoperă lui Daniel în continuare? Daniel 8:14

După atacul devastator al cornului, se anunţă că sanctuarul va fi curăţit. Pentru a înţelege acest mesaj trebuie să ţinem cont de faptul că, viziunea despre curăţirea sanctuarului menţionată în Daniel 8:14 corespunde scenei judecăţii prezentate în Daniel 7:9-14. Din moment ce judecata are loc în cer, atunci şi sanctuarul trebuie să fie tot în cer. Astfel, în timp ce Daniel 7 prezintă intervenţia lui Dumnezeu în acţiunile oamenilor din perspectiva judecăţii, Daniel 8 prezintă acelaşi lucru din perspectiva sanctuarului.

Sanctuarul de pe pământ a fost construit după modelul sanctuarului din cer şi trebuia să ilustreze, în linii mari, planul de mântuire. În fiecare zi, păcătoşii îşi aduceau jertfele la sanctuar, unde erau iertaţi de păcatele mărturisite, care, într-un sens, erau transferate asupra sanctuarului. În consecinţă, sanctuarul era „întinat”. De aceea era nevoie de un proces periodic de curăţire pentru a îndepărta din el toate păcatele aduse acolo. Aceasta se făcea în Ziua Ispăşirii, care avea loc o dată pe an (Leviticul 16).

De ce ar avea nevoie de curăţire sanctuarul din cer? Prin comparaţie, putem spune că păcatele mărturisite ale celor care L-au primit pe Isus au fost „transferate” asupra sanctuarului din cer, tot aşa cum păcatele israeliţilor pocăiţi erau transferate asupra sanctuarului pământesc. În Ziua Ispăşirii de pe pământ erau înjunghiate mai multe animale, simbolizând moartea viitoare a lui Isus, motiv pentru care păcătoşii puteau să stea în picioare în Ziua Ispăşirii.

Şi, aşa cum se întâmpla în Ziua Ispăşirii de pe pământ când sanctuarul era curăţit, cu mult mai mult va fi tot aşa şi în cer, unde doar sângele lui Isus ne poate îndreptăţi la judecată. Curăţirea sanctuarului, prezentată în Daniel 8:14, este echivalentul ceresc al serviciului pământesc, al cărui mesaj central era: ca păcătoşi, noi avem nevoie de sângele lui Mesia pentru a fi iertaţi de păcate şi pentru a putea să stăm în picioare la judecată.

Citeşte Evrei 9:23-28. Cum ne descoperă aceste versete mântuirea pe care o avem în Isus prin jertfa Sa pentru noi?

Joi, 27 februarie – Împlinirea profeţiei

5. Ce întrebare este adresată în versetul 13 şi cum ne ajută ea să înţelegem răspunsul în versetul următor? Daniel 8:13

Care este împlinirea celor două mii trei sute de seri şi dimineţi? în primul rând, trebuie să observăm că, după ce lui Daniel îi sunt arătaţi berbecul şi ţapul, apoi acţiunile şi pagubele produse de cornul cel mic, vedenia ia forma unei întrebări în Daniel 8:13. Întrebarea se concentrează în special pe ce se va întâmpla la sfârşitul acelei perioade profetice, dar şi pe durata întregii viziuni. Mai mult, o astfel de perioadă nu poate fi limitată doar la acţiunile cornului mic, deoarece termenul vedenie include tot ce se întâmplă din timpul berbecului până la cornul cel mic. Deci aceasta trebuie să fie o perioadă lungă în istoria curentă.

La întrebarea: „în câtă vreme se va împlini vedenia?” (berbecul [Medo- Persia], ţapul [Grecia] şi cornul cel mic şi acţiunile sale [Roma, păgână şi papală]), cealaltă fiinţă cerească răspunde: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit” (Daniel 8:14). După cum s-a menţionat deja, această perioadă este atât de lungă, deoarece începe în timpul Imperiului Medo-Persan şi se întinde pe durata Imperiului Grec şi a Romei imperiale şi apoi papale, mii de ani. Conform metodei istoriciste de interpretare (studiul 1), această perioadă profetică trebuie calculată pe baza principiului an-zi, ceea ce înseamnă că două mii trei sute de seri şi dimineţi corespund unei perioade de două mii trei sute de ani. Altfel, cele două mii trei sute de seri şi dimineţi ar însemna puţin peste şase ani, un timp mult prea scurt în care să se împlinească toate evenimentele din vedenie. De aceea, trebuie să aplicăm principiul an-zi.

Daniel 8 nu ne oferă informaţii care să ne permită să calculăm începutul acestei perioade, lucru care ne-ar ajuta să aflăm în mod automat şi sfârşitul ei. Dar Daniel 9 (studiul de săptămâna viitoare) ne oferă informaţia esenţială de care avem nevoie.

Cei doua mii trei sute de ani ai acestei profeţii reprezintă cea mai lungă perioadă profetică din Biblie. O perioadă foarte lungă, în special în comparaţie cu lungimea vieţii noastre. Cum ne poate ajuta acest contrast să învăţăm să fim răbdători şi în anticiparea evenimentelor finale?

Vineri, 28 februarie – Un gând de încheiere

Iată o schemă care rezumă succesiunea imperiilor din Daniel 2, 7 şi 8.

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8
Babilon Babilon ––-
Medo-Persia Medo-Persia Medo-Persia
Grecia Grecia Grecia
Roma imperială Roma imperială Roma imperială
Roma papală Roma papală Roma papală
––- Judecata în cer Curăţirea sanctuarului
A doua venire A doua venire A doua venire
Piatra desprinsă fără ajutorul vreunei mâini Sfinţii primesc împărăţia Împăratul fără ruşine şi viclean, zdrobit

Între capitole există paralele. Nu doar naţiunile sunt prezentate în paralel, ci scena judecăţii din Daniel 7 – care are loc după anii de dominaţie a Romei papale (538-1798 d.Hr.) – are ca paralelă curăţirea sanctuarului, pe care şi Daniel 8 o prezintă după Roma. Deci curăţirea sanctuarului din Daniel 8 este acelaşi lucru cu judecata cerească din Daniel 7, care duce la timpul sfârşitului. Sunt prezentate două descrieri ale aceluiaşi eveniment, care are loc după anii de persecuţie exercitată de cornul cel mic.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 13-19
1. De ce spunea psalmistul că îi cânta Domnului?
2. Ce se întâmpla „până şi noaptea” în inima psalmistului?
3. Unde menţionează psalmistul că „s-au descoperit temeliile lumii”?
4. Unde scrie psalmistul despre „cugetele inimii” sale?

Evanghelizare, Secţiunea 6, subcapitolul „Evitarea paradei şi a lucrurilor senzaţionale
5. Ce manifestări nu ar trebui să aibă loc în propovăduirea soliilor solemne care ne-au fost încredinţate?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2020 Daniel

De la citire la înţelegere
STUDIUL 1 » 28 DECEMBRIE – 3 IANUARIE
Din Ierusalim la Babilon
STUDIUL 2 » 4 IANUARIE – 10 IANUARIE
De la taină la descoperire
STUDIUL 3 » 11 IANUARIE – 17 IANUARIE
Din cuptor la palat
STUDIUL 4 » 18 IANUARIE – 24 IANUARIE
De la mândrie la smerenie
STUDIUL 5 » 25 IANUARIE – 31 IANUARIE
De la aroganţă la distrugere
STUDIUL 6 » 1 FEBRUARIE – 7 FEBRUARIE
Din groapa leilor în prezenţa îngerilor
STUDIUL 7 » 8 FEBRUARIE – 14 FEBRUARIE
De la marea învolburată, la norii cerului
STUDIUL 8 » 15 FEBRUARIE – 21 FEBRUARIE
Curăţirea sanctuarului
STUDIUL 9 » 22 FEBRUARIE – 28 FEBRUARIE
Mărturisire şi mângâiere
STUDIUL 10 » 29 FEBRUARIE – 6 MARTIE
De la luptă la biruinţă
STUDIUL 11 » 7 MARTIE – 13 MARTIE
Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu
STUDIUL 12 » 14 MARTIE – 20 MARTIE
Din ţărână la stele
STUDIUL 13 » 21 MARTIE – 27 MARTIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011